Trwa ładowanie strony...

Czekasz... sek.

 • O nas

  Przedszkole Kubusia Puchatka to jest naprawdę wyjątkowe przedszkole, to miejsce, w którym ożywają zapomniane a jakże dziś cenne wartości:

  • * miłość do drugiego człowieka,
  • * bezwarunkowa akceptacja,
  • * mądrość,
  • * uczciwość,
  • * szacunek do praw i potrzeb małego dziecka,
  • * życie w harmonii ze światem przyrody,
  • * szacunek dla indywidualnych dążeń,
  • * akceptacja swobodnej ekspresji twórczej,
  • * zrozumienie drugiego człowieka,
  • * dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • * dostrzeganie granicy między dobrem a złem.


  ROBIMY WSZYSTKO, BY NASZE PRZEDSZKOLE BYŁO MIEJSCEM:
  - ludzi szczęśliwych,
  - żyjących w zgodzie z sobą i otaczającym światem,
  - w pełni wykorzystujących swoje zdolności oraz możliwości intelektualne i emocjonalne.

  - Nasze przedszkole oferuje Państwu wychowanie dzieci aktywnych, bogatych wewnętrznie, otwartych na świat, świadomych własnych możliwości, wolnych od zahamowań i uprzedzeń, tolerancyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań.
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku to placówka 5 - oddziałowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 16:00. To przedszkole ekologiczne, przestrzenne, bez barier architektonicznych z pięknym ogrodem zabaw dla dzieci.
  - Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3- 6 lat. Zapisy dzieci na nowy rok szkolny dokonywane są od 1 marca- 31 marca każdego roku zgodnie z Regulaminem przyjęć dzieci do przedszkola załączonym w OGŁOSZENIACH. Okres przyjęć do przedszkola dzieci 3- letnich poprzedzony jest wstępną adaptacją wspieraną wspólnie przez nauczycieli i rodziców.
  - W przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju każdego dziecka, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji szkolnej.
  - Wysoką jakość nauczania i wychowania placówka osiąga przez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych takich jak:

  - pedagogika zabawy;
  - twórcze metody aktywności ruchowej i tańca K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, M. A. Kniesów;
  - metoda Dobrego Startu;
  - metoda Denissona;
  - metoda Batii Strauss
  - metoda Doroty Dziamskiej
  - metody i techniki aktywności twórczej;
  - logoterapia;
  - muzykoterapia;
  - inne.

  - Dzieci naszego przedszkola uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach dziecięcych. - Przedszkole zapewnia także specjalistyczną pomoc dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych dzięki dobrze układającej się współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną (psychologiem, pedagogiem). W placówce zatrudniony jest logopeda, psycholog. - Nasze przedszkole wypracowało wiele form działalności, które stały się tradycją tej placówki:

  - czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej: zajęcia otwarte oraz dni i zabawy adaptacyjne, warsztaty dla rodziców - "Kultywowanie tradycji", Spotkania Opłatkowe, "Wspólne kolędowanie"- Jasełka; - uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny oraz pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego); - organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

  - Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na wszelkie nowości i doświadczoną zawodowo. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach. - Placówka aktywnie współpracuje z Przedszkolem Publicznym w Raciążku, Szkołą Podstawową nr 1 w Ciechocinku, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Aleksandrowie Kuj., Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku, GOK w Raciążku; - Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących: "Góra Grosza", "I ty możesz zostać Św. Mikołajem", "Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Zakręcona akcja".

  W trosce o zdrowie naszych dzieci:

  - promujemy zdrowy styl życia, - troszczymy się o urozmaicone posiłki bogate w białko, witaminy i inne składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, zgodnie ze współczesnymi tendencjami zdrowego żywienia.

  Koncepcja pracy przedszkola

  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

  „Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”

  „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
  J.P.II

  1. PODSTAWA PRAWNA:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • * ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
  • * podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • * Statucie Przedszkola,
  • * Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru peda­gogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

  2. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

  Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizie dokumentów, wywiady, ankiety.

  3. CELE I ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI:

  • * przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
  • * zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • * organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • * zrównoważony rozwój dzieci,
  • * wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych,
  • * tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności,
  • * wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka na wszystkich płaszczyznach,
  • * współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • * wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • * stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką,
  • * zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,
  • * śledzenie losów absolwentów,
  • * dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami i mediami, pozyskiwanie sponsorów.

  4. WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole twórcze, otwarte, bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji. Panuje tu (między dziećmi –rodzicami –pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany proces opiekuńczo – wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o programy autorskie, wyrównywanie szans i promocję zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  POBIERZ PEŁEN TEKST KONCEPCJIProgram wychowawczy

 • Ramowy plan dnia

  • 6.00-7.15 - schodzenie sie dzieci, zabawy integrujące gupę i dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; konstrukcyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
  • 7.15-8.15 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, pozostałe dzieci zabawy dowolne,
  • 8.15-8.30 - ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe, czynności higieniczno-porządkowe samoobsługowe,
  • 8.30-9.00 - śniadanie i czynnosci higieniczno-porządkowe, samoobsługa
  • 9.00-10.00 - sytuacje edukacyjne - realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci zgodny z ich możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
  • 10.00-10.15 - zabawy dowolne i w/g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne,
  • 10.15-10.30 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 10.30-11.20 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub w sali i prace w kąciku przyrody, zabawy sportowe.
  • 11.20-11.35 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 11.35-12.00 - obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
  • 12.00-12.10 - czynności higieniczno-porządnowe
  • 12.10-13.30 - poobiedni odpoczynek (bajkoterapia) [3-latki -leżakowanie] pozostałe dzieci- zabawy realksacyjne, tematyczne, konstrukcyjne i wg zainteresowań,
  • 13.30-13.45 - czynności higieniczno - porządkowe, samoobsługa
  • 13.45-14.00 - podwieczorek
  • 14.00-15.00 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali i prace w kąciku przyrody,
  • 15.00-16.00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne na dywanie, w kacikach zainteresowań i przy stolikach, rozchodzenie sie dzieci.


 • Aktualności

  2018-02-13

  Konkurs fotograficzny "AKTYWNE FERIE"

  Konkurs fotograficzny

  „Aktywne ferie”

   

  Cele konkursu:

  - kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze wspólnym spędzaniem ferii

  - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

  - rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości

  - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

  - inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

   

  Zasady uczestnictwa:

  -konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola

  -format zdjęcia dowolny

  -ramka zdjęcia powinna być wykonana własnoręcznie przez dziecko; rozmiar max. A4; technika wykonania ramki dowolna

  - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

  -praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)

  -termin przynoszenia prac do 09.03.2018r.

  -każdy uczestnik otrzyma dyplom, dla laureatów nagrody

  -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym Facebook oraz w holu głównym przedszkola

   

  Kryteria oceny:

  - zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu

  -pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki przez dziecko

  -estetyka wykonania całości pracy

  - koordynator Izabela Rakusiewicz


  2018-02-12

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W CIECHOCINKU

  POBIERZ


  2018-01-31

  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  POBIERZ


  2018-01-31

  Terminy rekturacji - przedszkola

  ZARZĄDZENIE NR 16/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 roku

  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

  POBIERZ


  2018-01-17

  BAL KARNAWAŁOWY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA BAL KARNAWAŁOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 29.01.2018R. (PONIEDZIAŁEK).

  BAL POPROWADZI WODZIREJ. W TRAKCIE BALU BĘDĄ ROBIONE ZDJĘCIA. PROSIMY RODZICÓW O PRZYGOTOWANIE STROJÓW DLA SWOICH DZIECI.

  ZAPRASZAMY!!!


  2018-01-05

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Gdy na kartce kalendarza ukaże się data…

   19 Styczeń 2018

  Zapraszamy wszystkie Kochane Babcie oraz wszystkich Kochanych Dziadków do Kina „Zdrój” ul. Żelazna 5 w Ciechocinku na godz. 10:00 na Uroczystość z okazji Waszego święta 


  2017-12-13

  "WIGILIA U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

   

  „WIGILIA U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” TO WIDOWISKO, KTÓRE UŚWIETNI PRZEDSZKOLAKOM SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE NA KTÓRE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W DNIU 22 GRUDNIA 2017 R.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


  2017-11-20

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

  Ogłaszamy konkurs międzygrupowy

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

  Drodzy rodzice i dzieci jeśli nie jest Wam obojętny los bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych psów – pomóżcie im!!!

  W  dniach od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 r.

  odbędzie się w grupach zbiórka karmy dla bezdomnych psów.

  Liczymy na Państwa pomoc i współzawodnictwo między grupami.

  Rozstrzygnięcie i przekazanie darów nastąpi podczas spotkania z pracownikiem schroniska.

   Zachęcamy do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy!!!


  2017-11-16

  Świąteczna sesja fotograficzna

  W dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) odbędzie się świąteczna sesja fotograficzna.


  2017-11-15

  Spotkanie z panią psycholog

  Zapraszamy rodziców dzieci z grup: 3 latków, 4 latków i 5-4 latków na spotkanie z panią psycholog na temat KONSEKWENTNE POSTĘPOWANIE Z DZIEĆMI I "SZTUCZKI" WYCHOWAWCZE". Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy!


  2017-10-13

  DZIEŃ NAUCZYCIELA

  „Przeciętny nauczyciel mówi

  Dobry wyjaśnia

  Znakomity nauczyciel daje przykład

  Ale ten wielki inspiruje”

   

  William Arthur Ward

   

   

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

   

  Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi za ogromny wkład w życie naszego przedszkola, za trud , za poświęcenie, za to, że tworzymy wspaniałą przedszkolną społeczność, że zawsze mogę na Państwa liczyć.

   

  Pragnę również z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim emerytowanym pracownikom naszego przedszkola.

   

  Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

   

                                                                                                    

   

                                           Z wyrazami najwyższego uznania i podziękowania

                                                 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

                                                         im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

                                                                          Iwona Rutecka

   


  2017-10-12

  PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

    ZAPROSZENIE

   

  Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci trzyletnich na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 9.15

   

                                                                   Dzieci i nauczycielki grupy


  2017-09-15

  Dzień Przedszkolaka- PIRACKIE ZABAWY

  Szanowni Rodzice! 20 września 2017 to Dzień Przedszkolaka - w naszym przedszkolu pod hasłem: PIRACKIE ZABAWY!!! Prosimy w miarę możliwości o wyposażenie dzieci w stròj lub elementy stroju pirackiego, pozwu to na jeszcze lepsza zabawę naszych milusińskich.


  2017-09-13

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE NALEŻAŁY DO PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ

  Zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców dzieci, które ukończyły przedszkole o zwrot strojów strażackich. Z góry dziękujemy! Pozdrawiamy


  2017-09-03

  Zebranie organizacyjne dla rodziców

  Dnia 06.09.2017r. (środa) o godz.15.15  odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców. Na zebraniu zostaną omówione wszystkie sprawy organizacyjne przedszkola. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe, podczas których omówiona zostanie praca w poszczególnych oddziałach. Prosimy o obecność. Serdecznie zapraszamy!


  2017-08-31

  WITAMY PO WAKACJACH!!!

  Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy naszych nowych przedszkolaków, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia. 


  2017-08-24

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 3 LETNICH

  PIERWSZEGO DNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

   DZIECKO:

  • piżamkę, podpisaną imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • kapcie, podpisane inicjałami dziecka,

  • płaską poduszeczkę w poszewce, podpisaną imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • paczkę chusteczek higienicznych i chusteczek nawilżanych,

  • worek lub mały plecak z rzeczami na przebranie, podpisany imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • misia lub inną przytulankę, która będzie stanowić „kawałek domu” i pomoże znieść rozstanie z mamą

  • uśmiech na buzi i dobry humor

   

  RODZICE pierwszego dnia przynoszą ze sobą :

  • pewność, że dziecko sobie poradzi,

  • zaufanie do nauczycielek i personelu, 

  • uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko i  z której dziecko potrafi wyczytać dobre i złe emocje i dzięki nim nastroić się na cały dzień pozytywnie lub nie,

   

  Drodzy Rodzice!

  Wiemy, że to jest trudne, i doskonale rozumiemy wasz niepokój. Jednak nie ulegajcie dziecku, nie zabierajcie do domu nawet wtedy, gdy blaga, płacze. Nie cofajcie raz podjętej decyzji. Takie sytuacje będą się powtarzały, a dziecko jest mądre i będzie  wykorzystywać waszą słabość. Oczywiście ze szkodą dla was, ale też i dla niego. Do tego typu sytuacji musimy przygotować zarówno siebie, jak i dzieci. Wtedy łatwej przeżyjemy okres adaptacji dziecka w przedszkolu.

   

   


  2017-08-23

  RADY DLA RODZICÓW W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA

  Rady dla rodziców w pierwszych dniach września:

  •  Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

  • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić. Największe nasilenie płaczu jest zawsze w dniu drugim i trzecim. Pierwszego dnia większość dzieci nie płacze – zwycięża ciekawość.                                       W tym roku szkolnym 1 września przypada w piątek, może warto, byłoby przemyśleć czy nie lepiej przyprowadzić dziecko pierwszy raz do przedszkola od poniedziałku (4 września) tak, aby po pierwszym dniu pobytu w przedszkolu, od razu nie miało dwu dniowej przerwy (weekend). W przypadku adaptacji przedszkolnej może mieć to duże znaczenie. 

  • Nie obiecuj: „Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz” ( to forma przekupywania). Gdy przyjdziesz po dziecko, możesz dać mu mały prezencik. Możesz wtedy powiedzieć : „Witaj, myślałam/em o tobie. Popatrz mam coś dla ciebie”.

  • Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: „ Już możemy wracać do domu”, powiedz: „Teraz możemy iść do domu” . To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

  • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co się wydarzyło w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres.

  • Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze. Może warto, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata.

  • Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem!


  2017-07-13

  OGŁOSZENIE

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU ZATRUDNI OD DNIA 1.09.2017 ROKU NAUCZYCIELA JEZYKA ANGIELSKIEGO. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRZEDSZKOLU (UL.WIERZBOWA 10) LUB TELEFONICZNIE 542834489


  2017-06-30

  Wakacje!!!

  Wszystkim Rodzicom dziękujemy za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radści i odpoczynku.

  Naszym przedszkolakom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola

  życzy:

  Dyrektor i personel Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2017-06-24

  Zjeżdżalnie dmuchane w przedszkolu

  Informujemy,że w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach porannych (od godz.9.00)  dzieci z naszego przedszkola będą bawiły się w ogrodzie przedszkolnym na dmuchanych zjeżdżalniach.

  Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby na czas zabawy na dmuchańcach zapewnili dzieciom odpowiedni strój ( dziewczynki - getry, bluzki na długi rękaw, chłopcy - spodnie, bluzki na długi rękaw). Dziękujemy!


  2017-06-20

  Podziękowania dla nauczycielek od rodziców dzieci z grupy

  Bardzo dziękujemy za tak miłe słowa!!! 


  2017-06-20

  Podziękowania dla rodziców dzieci z grupy "Sówki"

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Przedszkolaki składają serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci z grupy "Sówek" za prezent na zakończenie przedszkola - piękne parasole ogrodowe.

  Pragniemy również podziękować Rodzicom za współpracę, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych w latach 2013 - 2017.

  Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wszystkim Rodzicom wytrwałości w codziennej pracy, wielu sukcesów a także powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

  Dyrektor Przedszkola i nauczycielki grupy


  2017-06-18

  DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2017 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-06-01

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2  IM. KUBUSIA PUCHATKA NA ROK SZKOLNY 2017/18

   

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 1.06.2017r. do 06.06.2017r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola do 14.06.2017r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  20.06.2017r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20.06.2017r. do 30.06.2017r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 03.07.2017r.
  6. Składanie wni9sków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 10.07.2017r.
  7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 14.07.2017r.
  8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 21.07.2017r.
  9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 28.07.2017r.


  2017-05-08

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE DZIECI 3-LETNICH

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA PIERWSZE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 MAJA 2017R. (WTOREK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-05-08

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!!

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!

  W DNIACH OD 10 DO 26 MAJA 2017 ROKU BĘDĄ PODPISYWANE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018.


  2017-04-28

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄD

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/18

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH:

  1. Nadia Justyna Groncikowska

  2. Otylia Jędruszczak

  3. Aleksander Jacek Czajka

  4. Zofia Stolarska

  5. Lena Badźmirowska

  6. Albert Lewandowski

  7. Aleksander Domanowski

  8. Aleks Popławski

  9. Kornelia Chyb

  10. Borys Sajdak

  11. Gabriela Szczęsna

  12. Natasza Groszkiewicz

  13. Adrian Makowski

  14. Mikołaj Matusiak

  15. Jan Dębicki

  16. Tymon Niedziałek

  17. Hanna Ogrodowska

  18. Jakub Gołębiewski

  19. Julia Dąbrowska

  20. Zofia Małgorzata Urbańska

  21. Lena Centkowska

  22. Zuzanna Sikorska

  23. Lena Maria Pacholska

  24. Jakub Dominik Stasiak

  25.  Adam Szczęsny

  26. Lena Woźniak

  27. Martyna Dębowska

  28. Kacper Woźniak

  29. Aleksander Suwalski Latopolski

  30. Zofia Brzustowicz

  31. Blanka Mikszewicz

  32. Miłosz Śmigielski

  33. Jagoda Sadownik

  34. Wiktoria Wróbel

  35. Julia Oliwia Migdalska

  LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH:

  1. Michalina Góra

  2. Julia Olkiewicz

  3. Adela Magdalena Rybacka

  4. Maciej Smoliński

  5. Natan Szreiber

  6. Szymon Trzciński

   

  Data podania informacji do wiadomości publicznej: 28.04.2017r.

   

  Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci nieprzyjętych mają prawo do składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola do 05.05.2017r. do Komisji Rekrutacyjnej.

  Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 10.05.2017r.

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  01.06.2017 r.  - 06.06.2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

  Do 14.06.2017 r.  - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

  20.06.2017 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  20.06.2017r.  - 30.06.2017 r.  - potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  03.07.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Do 10.07.2017r. - składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

  Do 14.07.2017r. - przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola

   

   


  2017-04-20

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  SZANOWNI PAŃSTWO!
  PROSZĘ O POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA U DYREKTORA JEDNOSTKI DO DNIA 27.04.2017 R. POTWIERDZENIE WOLI BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2017R.
  LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI BĘDZIE PODANA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 28 KWIETNIA 2017 ROKU.

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA - IWONA RUTECKA


  2017-04-11

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy za bardzo miłą niespodziankę mamie Hani  - Pani Ani Szulc za piękny i bardzo smaczny tort. Pani Ania ofiarowała nam ten tort w podziękowaniu za przygotowanie koncertu.  Dziękujemy!


  2017-04-09

  PODZIĘKOWANIE

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym "Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce" a przede wszystkim:

  • Rodzicom przedszkolaków za pomoc podczas koncertu przy przebieraniu dzieci oraz kwestowanie podczas koncertu
  • Rodzicom Emmy i Oliwiera - Państwu Jastrzębskim oraz Panu Bartoszak za pomoc w przewiezieniu rzeczy potrzenych podczas koncertu
  • Mamie Mikołaja i Adama - Pani Katarzynie Drwięga za fotografowanie podczas koncertu.

  Jeszcze raz dziękujemy i cieszymy się,że zawsze możemy na Państwa liczyć!

                                           Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

   


  2017-04-04

  KONKURS PLASTYCZNY

  PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE ”


  Cele: 

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • pobudzanie wyobraźni  
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
  • rozbudzanie poczucia estetyki i piękna

  Regulamin: 

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 x 210).
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: 11 kwiecień 2017r. (wtorek) , grupa przedszkolna.
  • uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • praca powinna  zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy przedszkolnej).
  • jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami: praca wykonana zgodnie z tematem konkursu ( na miarę możliwości wiekowych dziecka), estetyka wykonania
  • jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki 
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola.
  • wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom,  a zwycięzcy nagrody.

  Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

  Koordynator: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska.

  Organizator  zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom wspaniałych pomysłów oraz pięknych chwil spędzonych na rozwijaniu zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.


  2017-03-24

  Spotkanie z panią psycholog

  Drodzy Rodzice dzieci z grupy 5 latków i 6 latków informujemy,że w dniu 30 marca 2017r. o godzinie 15.10 odbędzie się spotkanie z panią psycholog na temat " Korygowanie oddziaływań wychowawczych". Serdecznie zapraszamy!


  2017-03-22

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA „TRZY ŚWINKI” PRZEGONIŁY ZIMĘ A POWITAŁY WIOSNĘ

  W dniu wczorajszym jak co roku  świętowaliśmy w przedszkolu „Pierwszy Dzień Wiosny”. Przegoniliśmy zimę świetnymi humorami i wspólnymi zabawami... ale to nie koniec, ponieważ  w  naszym przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Rodzice przedszkolaków a dokładnie rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców przygotowali dla dzieci niespodziankę w postaci teatrzyku o „Trzech świnkach”, w którym – ku wielkiej uciesze przedszkolaków- sami odegrali wszystkie rolę. Choć bajkę o „Trzech świnkach” zna niemal każde dziecko, interpretacja rodziców okazała się absolutnie wyjątkowa i wzbudziła ogromny entuzjazm wśród najmłodszych widzów.

  Rodzice spisali się świetnie , a przedszkolaki nagrodziły ich za to ogromnymi brawami. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie przedstawienia. I jak to mówi nasza Pani Dyrektor : „Prosimy o więcej…”

  Zanim przedszkolaki rozeszły się do swoich sal na wiosenny posiłek Pani Dyrektor, jak przystało na przedszkole Kubusia Puchatka podziękowała „małym co nieco” nauczycielkom prowadzącym Przedszkolną Drużynę i Orkiestrę Strażacką  oraz „małym strażakom” za udział w niedzielnej uroczystej mszy świętej transmitowanej w telewizji TV Polonia.


  2017-03-22

  Dzień Otwarty w przedszkolu!!!

  Drogi Rodzicu!

  Szukasz przedszkola dla swojego dziecka, poznaj Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

  Zapraszamy na Dzień Otwarty - 23 marca 2017r. (czwartek) o godz.15.00

  W tym dniu proponujemy dzieciom i rodzicom:

  - spotkanie z Panią Dyrektor

  - wspólne zabawy z paniami i przedszkolakami m.in.:

  • zajęcia z orkiestrą strażacką
  • zabawy sensoryczne
  • zajęcia taneczne
  • zabawy ruchowe, plastyczne i konstrukcyjne

  Czekamy na Was!


  2017-03-22

  Koncert charytatywny

       Dzieci, pracownicy oraz przyjaciele Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku zapraszają na wyjątkowy

                               KONCERT CHARYTATYWNY

      pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinek

                „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE PAMIETAJĄ O AMELCE”

  8 kwietnia 2017r. (sobota),  godzina 11.00,  sala kina „Zdrój” w Ciechocinku

   

                                                                                           Zapraszamy!!!


  2017-03-19

  OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WIARYGODNE PRZEDSZKOLE!!!

  Miło nam poinformować,że otrzymaliśmy CERTYFIKAT WIARYGODNE PRZEDSZKOLE. Nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim Programie Wiarygodne Przedszkole i spełnia warunki określone w Regulaminie Programu jako przedszkole będące w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo naszym dzieciom.  


  2017-03-15

  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Aktywne ferie"

        Wyniki konkursu fotograficznego „Aktywne ferie” przeprowadzonego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

      Do dnia 21.02.2017r. do organizatora konkursu fotograficznego „Aktywne ferie” wpłynęło 17 prac. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku: Pani Iwona Rutecka;  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: Pan Marcin Strych; Nauczycielka grupy 3-latków, koordynator konkursu: Pani Izabela Rakusiewicz

  po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie oraz ramki.

  Spośród autorów prac członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:

  I miejsce Magda Michalak ( grupa „Maleństwa)”

  • II miejsce Tosia Matuszak ( grupa „ Kangurki”)

  • III miejsce Mateusz Stolarski (grupa „Kangurki”)

  Wyróżnienia otrzymali:

  Karina Sikorska (grupa „Maleństwa”)

  • Kinga Derengowska (grupa „Sówki”)

  • Julian Smardzewski (grupa „Maleństwa”)

   

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!! Wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.


  2017-03-06

  ZEBRANIE Z RODZICAMI - 9.03.2017r.

  Drodzy Rodzice dzieci z grupy 5 latków i 6 latków - w dniu 9 marca 2017r. miało odbyć się zebranie z panią psycholog, jednak z powodu choroby pani psycholog zebranie zostało odwołane. Natomiast zebranie rodziców z nauczycielami grup w tym dniu jest aktualne i odbędzie się o godz.15.15. Prosimy o obecność wszystkich rodziców na zebraniu, ponieważ omówimyna nim ważne sprawy bieżące. Serdecznie zapraszamy!


  2017-02-26

  KONKURS „PRZEDSZKOLNE PRZYSMAKI”

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych.

  • Przygotuj wraz z rodzicami (dziadkami, rodzeństwem) swoje ulubione, zdrowe danie.
  • Zrób z tych przygotowań relacje (zdjęcia, rysunki).
  • Napisz nazwę i dokładny przepis dania.
  • Prace należy wykonać w formacie A4 (kartka w pionie).

  Podpisane prace należy składać do 17.03.2017r .

  u nauczycielek poszczególnych grup lub drogą mailową: przepisdladziecka@interia.pl

  2. CELE KONKURSU:

  • wymiana doświadczeń i przepisów,
  • rozwijanie zainteresowań kulinarnych,
  • rozwijanie wyobraźni i talentów twórczych.
  • wdrażanie zasad zdrowego żywienia w życiu codziennym3. OCENA I NAGRODY:

  Oceny pracy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

  Każda praca oceniona zostanie w kategoriach: oryginalność, estetyka, kolorystyka, wrażenie ogólne, wartości odżywcze.

  Na laureatów czekają nagrody.


  2017-01-31

  Zapraszamy dzieci na bal karnawałowy!

  W dniu 14.02.2017r. odbędzie się bal karnawałowy. Zwracamy się z prośbą do rodziców o przebranie dzieci. Dziękujemy!


  2017-01-30

  Konkurs fotograficzny "Aktywne ferie"

                                  Konkurs fotograficzny

                                        „Aktywne ferie”

  Cele konkursu:

  - kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze wspólnym spędzaniem ferii

  - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

  - rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią, jako formy utrwalania rzeczywistości

  - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

  - inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

  Zasady uczestnictwa:

  - konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola

  - format zdjęcia dowolny

  - ramka zdjęcia powinna być wykonana własnoręcznie przez dziecko, rozmiar max. A4; technika wykonania ramki dowolna

  - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

  - praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, grupa przedszkolna)

  - termin przynoszenia prac do 21.02.2017r.

  - każdy uczestnik otrzyma dyplom, dla laureatów nagrody

  - wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola, portalu  Facebook oraz w holu głównym przedszkola

   

  Kryteria oceny:

  - zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu

  - pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki przez dziecko

  -estetyka wykonania całości pracy

  - koordynator Izabela Rakusiewicz 


  2017-01-11

  Dzień Babci i Dziadka

  25.01.2017r o godz. 10.00 Zapraszamy wszystkie Kochane Babcie oraz wszystkich Kochanych Dziadków do Kina "Zdrój" na Uroczystość z okazji Waszego święta.


  2017-01-03

  Szlachetna Paczka

   

  Szlachetne, świąteczne paczki dla 2 wybranych rodzin zostały przekazane. Wiemy od wolontariuszy, że obdarowanym sprawiły ogroną radość.

  Zaangażowanie w tą akcję to była lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!


  Bardzo serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się do akcji za szlachetne serca i okazaną pomoc. Życzymy, aby radość z obdarowywania,  pomagania, całkowitej bezinteresowności zaowocowała na następne lata.

                                                                                        Dziękujemy!!!


  2016-12-22

  Wesołych Świąt!!!

  Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia

  Jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

  Jest taka siła co spełnia marzenia…

  To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

   

  Właśnie takich Magicznych Świąt ,

  pełnych spokoju, refleksji, rodzinnego ciepła,

  bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

  wśród tych bliższych i tych dalszych,

  spędzonych z prawdziwą miłością i szczerą radością

  życzy:

  Dyrektor, dzieci oraz pracownicy

  Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2016-12-15

  Drodzy Rodzice!

  Po występach dzieci 4 letnich nie zwrócono wszystkich białych czapek. Jeśli taka czapeczka została pomyłkowo zabrana do domu proszę o przeniesienie jej do przedszkola.Serdecznie dziękuję - nauczycielka grupy.


  2016-12-06

  Wyniki konkursu plastycznego "Pies i jego buda"

  Wyniki konkursu plastycznego „Pies i jego buda” przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Mój przyjaciel pies”.
  Dzieci dostarczyły na konkurs wiele pięknych prac wykonanych różnymi technikami. Wśród nich znalazły się pieski wykonane z piernika, plasteliny, ręcznika, puszki i  innych ciekawych materiałów.  Na konkurs wpłynęło 28 prac.
           W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:
  Z-ca Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku: Pani Ewa Utko
  Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim: mł.asp. Marta Białkowska - Błachowicz
  Nauczycielka grupy 3-latków: Pani  Izabela Rakusiewicz
  Nauczycielka grupy 6-latków: Pani Aleksandra Wawrzonkowska
  Jury przyznało uczestnikom następujące miejsca :
  Kategoria wiekowa 3- 4 latki:
  I miejsca: Julian Zalewski ( grupa „Maleństwa”)
  II miejsca: Jan Wiśniewski (grupa „Maleństwa”)
  III Miejsce: Gabriela Jaszczak (grupa „Króliczki”)

  Kategoria wiekowa 5-6 latki:
  I miejsca: Jakub Łęgowski  (grupa „Sówki”)
  II miejsca: Igor Lewandowski (grupa „Tygryski”)
  III Miejsce: Igor Słomkowski (grupa „Kangurki”)

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Mikołajki , podczas spotkania z właścicielami schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie  bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę. Mamy  nadzieję, że kolejny konkurs w naszym przedszkolu będzie się cieszył równie dużym zaangażowaniem.


  2016-11-29

  ZDJĘCIA ŚWIĄTECZNE - ZMIANA TERMINU!!!

  ZDJĘCIA ŚWIĄTECZNE

   

  Drodzy Rodzice informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ZDJĘĆ ŚWIĄTECZNYCH. Zdjęcia będą robione w przedszkolu w dniu  1.12.2016r. (czwartek) o godz.9.00.


  2016-11-28

  KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

  Drodzy Rodzice

  Serdecznie zapraszamy Was na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY zorganizowany w naszym przedszkolu w dniach 15 – 21 XII. Znajdziecie na nim min. świąteczne stroiki, oryginalne kartki oraz piękne ozdoby choinkowe. Prosimy o wykonanie wspólnie z dziećmi ozdób świątecznych i dostarczenie do nauczycielek w grupach do dnia 14 XII. Pieniążki z kiermaszu zostaną przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

  Zachęcamy do aktywnego udziału w powyższej akcji!


  2016-11-22

  KONKURS PLASTYCZNY – „MÓJ PRZYJACIEL – PIES”

  KONKURS PLASTYCZNY – „MÓJ PRZYJACIEL – PIES”

   

   Cele konkursu:

  •Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych

  •Budzenie szacunku i miłości do zwierząt

  •Nauka poprzez zabawę- wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców

  •Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka

  •Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw plastycznych i wspólnego spędzania czasu wolnego

  •Wzmacnianie więzi rodzinnych

  Regulamin konkursu:

  •Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola , obejmuje wszystkie grupy wiekowe

  •Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej psa i budy dla niego

  •Format prac: praca przestrzenna; Technika wykonania prac: dowolna

  •Termin przynoszenia prac: 02.12.2016r.

  •Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

  •Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika,  wiek uczestnika, nazwa grupy przedszkolnej

  •Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki

  •Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu

  •Wszystkie zgromadzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola

  •Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: pomysłowość, estetyka pracy

  •Nagrody: zostaną przyznane miejsca (I,II,III w dwóch kategoriach wiekowych)

  •Koordynator konkursu: Ewa Utko, Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zapraszamy do udziału!!!


  2016-11-20

  KONKURS "Zbiórka karmy dla psów ze schroniska"

  Ogłaszamy konkurs międzygrupowy

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

   

  Drodzy rodzice i dzieci jeśli nie jest Wam obojętny los

   bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych psów – pomóżcie im!!!

  W  dniach od 21.11.2016r. do 02.12.2016r. odbędzie się w grupach zbiórka karmy dla bezdomnych psów.

  Liczymy na Państwa pomoc i współzawodnictwo między grupami.

  Rozstrzygnięcie i przekazanie darów nastąpi podczas spotkania z pracownikiem schroniska.

   Zachęcamy do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy!!


  2016-11-07

  "Szczęście rozdajesz, gdy książki oddajesz"

  W dniach od 07.11.2016r. do 25.11.2016r. odbędzie się w naszym przedszkolu zbiórka książek oraz artykułów papierniczych dla Oddziału Dziecięcego ze Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. 

  Zbieramy: książki, kredki, kolorowanki, kartki A4 9 (do rysowania).

  Państwa pomoc z pewnością ułatwi dzeciom pobyt w szpitalu, wywoła uśmiech na ich twarzach oraz pozwoli zapomniec o chorobie.

   

   


  2016-10-17

  Podziękowania!

  Dyrektor i dzieci serdecznie dziękują 
  Państwu Szulc za wspaniały tort przekazany
  na Uroczystość 90-tych Urodzin Kubusia Puchatka!!!!!!!!

  DZIĘKUJEMY!!!!!!


  2016-10-16

  Przedszkolny przegląd twórczości artystycznej dzieci i rodziców – „DARY JESIENI”

  Przedszkolny przegląd twórczości artystycznej dzieci i rodziców – „DARY JESIENI”

  Cele przeglądu:
  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastyczno-technicznej
  • pobudzanie wyobraźni
  • dostrzeganie piękna jesiennej przyrody
  • zachęcanie rodziców do wspólnych, ciekawych i radosnych działań z dzieckiem
  • inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem


  Regulamin przeglądu:
  • przegląd przeznaczony jest dla dzieci i rodziców(opiekunów) z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej z jesiennych darów zebranych w sadzie, ogrodzie, parku czy lesie.
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • termin przynoszenia prac: 24-26.10.2016r. 
  • uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
  • praca powinna być opisana( tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę 
  • organizatorem przeglądu jest Przedszkole Samorządowe nr2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
  • koordynator przeglądu: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska


  2016-10-12

  Dzień Edukacji Narodowej

  ,,Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny"

                                                                      Czesław Miłosz

   

           Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi składam najserdeczniejsze podziękowania za codzienny trud, za cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancję i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, radości z każdego dnia, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim powodzenia w życiu osobistym.

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                       Iwona Rutecka

                                            Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2

                                                                  im.Kubusia Puchatka


  2016-09-01

  Witamy po wakacjach

  Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
  Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2016/2017.

                            Dyrektor, nauczycielki oraz pracownicy przedszkola


  2016-06-07

  Zmiana numeru fax!!!

  Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru fax - 54 283 60 83


  2015-04-01

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  POBIERZ


  2014-11-21

  ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ - Cały film TUTAJ

  14 listopada 2014 r. w sali ciechocińskiego kina „Zdrój” odbyło się ślubowanie pierwszej w województwie Kujawsko – Pomorskim Przedszkolnej Drużyny Strażackiej, która powstała przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były panie Marzena Fabisiak i Ewelina Borowska, realizatorami Rada Pedagogiczna i pracownicy przedszkola oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, który objął Honorowy Patronat uroczystości, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Małgorzata Jarecka – Krzemkowska, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Kubik, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej bryg. Andrzej Mucha, Prezes Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Marciniak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie Tomasz Osiński, Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele zakładów pracy, sponsorzy.

  Uroczystość uświetniły występy dzieci z przedszkola, które przygotowane były przez nauczycielki: Grażynę Drogowską, Marię Krzewińską, Mariolę Kopyłowską, Izabelę Rakusiewicz, zespół taneczny „Świerszcze” pod kierunkiem pana Włodzimierza Słodowicza oraz wspaniała Orkiestra przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku na czele z kapelmistrzem panem Andrzejem Lewandowskim. Całą imprezę prowadziła niezawodna jak zawsze nauczycielka pani Maria Krzewińska.

  Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc, ofiarność i wielkie serce ludzi dobrej woli. Zakup mundurów, hełmów, nakładek na buty i wielu innych akcesoriów możliwy był dzięki sponsorom. Pragnę z całego serca podziękować: Burmistrzowi Ciechocinka Leszkowi Dzierżewiczowi za wsparcie nie tylko finansowe, pani Barbarze Kawczyńskiej dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury za udostępnienie Sali kina „Zdrój”, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomirowi Rybarczykowi, członkowi zarządu OSP Karolowi Kowalskiemu i wszystkim członkom OSP w Ciechocinku, fundacji „Pro Omnibus” i panu Leszkowi Promińskiemu za nagłośnienie, człowiekowi wielkiego serca panu Markowi Gorzyckiemu za nieodpłatny przewóz dzieci z przedszkola do kina. Nasi wspaniali sponsorzy to: firma „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Prezes Sanatorium „Chemik”, Prezes Zarządu Sanatorium „Łączność”, Hurtownia „Tężnia”, Prezes Zarządu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Prezes Komunalnego Przędsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, firma handlowo – usługowa Iwona, Marek Nikodem, firma handlowo – usługowa SAD D. i S. Miedziak, NZDZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Konrad Włodarczyk, zakład cukierniczy „WUZETKA” Jan Szulc, FHU „AGAT” Barbara Matwiej, Prezes Zarządu POLEX Spółka z o.o., sklep owocowo-warzywny Jacek Makowski, firma „MK-REM” Remigiusz Krakowiecki. Dziękuję rodzicom, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na naszą drużynę. Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo z szanownych sponsorów. Wszystkim w imieniu dzieci, Rady Pedagogicznej, pracowników naszej placówki z całego serca dziękuję.

  Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, którzy poświęcili swój czas, zaangażowali się we wszystkie działania, które zakończyły się uroczystością ślubowania. Dowiedli po raz kolejny, jak ważne jest dla nich szczęście, radość naszych milusińskich i jak najlepszy wizerunek naszej placówki.

  Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w galerii zdjęć.

  Z wyrazami szacynku
  Dyrektor Przedszkola - Iwona Rutecka


  2014-10-21

  Ceny posiłków

  3 posiłki - 7.00 zł

  2 posiłki - 6.50 zł  2014-03-24

  "Ćwiczyć każdy może"

  Nasze przedszkole włączyło się do Ogónopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i mlodzieży.

  Przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia, między innymi organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe; prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie; organizujemy zajęcia, w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział itp.

  W poniedziałek 24.03. 2014r. w ramach Akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole odwiedził pan Tomasz Rutecki - siatkarz, który jest zawodnikiem KS Camper Wyszków. Pan Tomasz opowiedział dzieciom jak wygląda dzień sportowca, ile musi trenować i jak się odżywiać aby osiągnąć sukces. Pokazał dzieciom wiele ćwiczeń i zabaw z piłką,w których dzieci miały możliwość uczestniczyć. Był też czas na wspólne zdjęcie i rozdanie autografów. Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi za wizytę w naszym przedszkolu!


 • Galerie zdjęć

 • Drużyna i orkiestra strażacka - galeria zdjęć

 • Drużyna i orkiestra strażacka - filmy

  Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce...

 • Nasze osiągnięcia


   


   

 • Filmy

  Amelka w roli głównej - Carmen
  Tygryski niczego się nie boją - Vabank
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kochane Maleństwa jako Kaczuszki
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Kochane Maleństwa w piosence "Pluszowy Miś"
  Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
  Koncert TOS cd...
  Dzień niezapominajki
  Wielkanoc na Kujawach
  Wielkanoc na Kujawach
  Powitanie wiosny
  Spotkanie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
  Spotkanie z muzyką etniczną
 • Kadra pedagogiczna w 2016/2017


  dyrektor przedszkola

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 3-latków - MALEŃSTWA

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Aleksandra Wawrzonkowska

  Nauczyciel kontraktowy.

  Integrator strony WWW  grupa 4-latków - KRÓLICZKI


  Maria Krzewińska

  Nauczyciel mianowany.  mgr
  Izabela Rakusiewicz

  Nauczyciel kontraktowy.

  Integrator strony WWW  grupa 5-4-latków - KANGURKI


  Grażyna Drogowska

  Nauczyciel mianowany.  mgr
  Mariola Kopyłowska

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 6-5-latków - TYGRYSKI

  mgr
  Marzena Fabisiak

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Joanna Kowalska

  Nauczyciel kontraktowy.  grupa 6-latków - SÓWKI


  Beata Linowska

  Nauczyciel mianowany.
  Ewa Utko

  Nauczyciel mianowany.
  zastępstwo mgr Marzena Klat-Cichorz (nauczyciel stażysta)  psycholog

  mgr
  Karolina Mroczek  logopeda

  mgr
  Beata Krajewska

  Nauczyciel dyplomowany  język angielski

  mgr
  Joanna Gościnna

  Nauczyciel kontraktowy  rytmika


  Dorota Reniecka  religia

  mgr
  Przemysław Bojarowski

  Nauczyciel kontraktowy  pomoc nauczyciela


  Agnieszka Będzieszak

  główna księgowa


  Grażyna Malinowska  intendent


  Agnieszka Gawrońska  kucharka


  Bożena Antoszewska  pomoc kucharki


  Elżbieta Bujalska  woźna


  Danuta Ryc  woźna


  Lucyna Przekwas  woźna


  Joanna Rosińska  woźna


  Karolina Sajdak  konserwator


  Marian Morawski • Jadłospis Wydrukuj jadłospis

  UWAGA!
  Drodzy rodzice w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 25 października 2011(załącznik II) kolorem czerwonym na jadłospisie zaznaczone są alergeny zawarte w zużytych produktach do przygotowania posiłków


  PEŁEN SKŁAD POSIŁKÓW SERWOWANYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU ZNAJDUJE SIĘ U INTENDENTA.


  PONIEDZIAŁEK (2018-02-19)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • polędwica miodowa(drobiowa)
  • masło (białko mleka)
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  • marchewka surowa (do chrupania)
  Obiad:
  • żurek z białą kiełbasą zabielany jogurtem naturalnym (białko mleka, gluten, jaja, soja)
  • bułka kajzerka (gluten)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • crispy owocowe
  • jogurt Bakoma z owocami (białko mleka)

  WTOREK (2018-02-20)

  Śniadanie:
  • chleb pszenny (gluten)
  • ser topiony ze szczypiorem i rzodkiewką
  • jabłko
  • kakao
  Obiad:
  • rosół na wywarze mięsno-warzywnym(marchewka z wywaru , natka pietruszki)
  • udko z kurczaka gotowane
  • marchew gotowana z zielonym groszkiem
  • ziemniaki z zieleniną
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • ciasteczka owsiane -własny wypiek (gluten)
  • napój owocowy

  ŚRODA (2018-02-21)

  Śniadanie:
  • bułka pszenna (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • pasta z ryby gotowanej(miruna gotowana razem z marchewką, pietruszką i selerem, musztarda) (gorczyca)
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  • marchewka surowa (do chrupania)
  Obiad:
  • zupa brokułowa na wywarze mięsno-warzywnym zabielana jogurtem naturalnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka, gluten)
  • naleśniki z twarożkiem i brzoskwiniami (gluten, białko mleka, jajka)
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • chleb razowy (gluten)
  • dżem owocowy niskosłodzony
  • masło (białko mleka)
  • herbata z cytryną słodzona miodem

  CZWARTEK (2018-02-22)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • powidła śliwkowe
  • mleko (białko mleka)
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa marchewkowa zabielana jogurtem naturalnym na wywarze miesno-warzywnym(marchew, pietruszka,seler, por, ziemniaki, imbir, cytryna, sól, pieprz do smaku) (białko mleka, seler)
  • kluski śląskie z sosem pieczarkowym i mięsem drobiowym (białko mleka)
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • chrupki kukurydziane
  • napój owocowy

  PIĄTEK (2018-02-23)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • pasta z żółtego sera (białko mleka)
  • herbata owocowa
  • jabłko
  Obiad:
  • Zupa selerowa na wywarze mięsno-warzywnym zabielana śmietaną(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka)
  • ryba smażona (jajka, gluten)
  • ogórek kiszony
  • ziemniaki z zieleniną
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • wafle ryżowo-zbożowe
  • napój owocowy

 • Rada rodziców

  • Przewodniczący - Roman Śmieszny
  • Wiceprzewodnicząca - Natalia Kaczmarek-Marjańska
  • Skarbnik - Karolina Stolarska
  • Sekretarz - Katarzyna Jabłońska


  RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU PODAJE ADRES E-MAILOWY DO KORESPONDENCJI : rodzicezkubusia@wp.pl


  SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI: 70 zł

  SKŁADKĘ PROSIMY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA: 15 9550 0003 2008 0090 9837 0001

  ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WPŁATY W DWÓCH RÓWNYCH RATACH: 1-sza RATA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 , 2-ga RATA DO 10 LUTEGO 2018

 • Kontakt

  Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

  ul. Wierzbowa 10, 87-720 Ciechocinek
  87-720 Ciechocinek
  Tel: (54) 283 44 89
  Fax: (54) 283 60 83
  E-mail: ps2ciech@op.pl
  NIP: 891-149-63-81

  Formularz kontaktowy

  Na konta (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy):
  87 9550 0003 2008 0090 6201 0001

 • Statut

  Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.  

  Tekst jednolity po zmianach.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
  Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
  Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 r. poz. 1157).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).

  "Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie mu stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości"
  Carl Roger

  Misja Przedszkola:

  "Jestem dzieckiem, człowiekiem, Polakiem, jestem częścią świata" (z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych oraz edukacji ekologicznej).

  Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poznawania i kształtowania tradycji a także umiejętności zgodnych w wartościami uniwersalnymi. Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeby i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażać w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

  Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością, bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo. Absolwenci naszego przedszkola będą aktywni, bogaci wewnętrznie, otwarci na świat, wolni od zahamowań i uprzedzeń, wrażliwi, tolerancyjni. Cechować ich będzie kreatywność myślenia i działania. „Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć mu warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości” (Carl Roger).

  Wizja Przedszkola:

  Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

  Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi – rodzicami – pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas proces opiekuńczo-wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o autorskie programy, wyrównywanie szans i promocje zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  Przedszkolne oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczego działania i kształtowania u dzieci samodzielności.

  Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i wzajemnym zaufaniu kierując się wartościami takimi jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie, wrażliwość, prawda, piękno, dobro, miłość, przyjaźń, równość, patriotyzm co daje uznanie w ocenie rodziców, są współpartnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.

  Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniach twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka niezależnie od jego wrodzonego potencjału intelektualnego.

  Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna dzieci wykorzystana jest do indywidualnego doboru metod i form dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się na miarę swoich możliwości intelektualnych.

  Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Nowe formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka integrują rodziców i nauczycieli.

  Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku. Dobra baza, wyposażenie, przestronne jasne sale, estetyka pomieszczeń i otoczenia w środowisku dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz wpływa na wysoką ocenę naszej placówki....

  Ściągnij statut

 • Podstawa programowa

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Kliknij poniżej, aby otworzyć ustawę...