-->
 • O nas

  Przedszkole Kubusia Puchatka to jest naprawdę wyjątkowe przedszkole, to miejsce, w którym ożywają zapomniane a jakże dziś cenne wartości:

  • * miłość do drugiego człowieka,
  • * bezwarunkowa akceptacja,
  • * mądrość,
  • * uczciwość,
  • * szacunek do praw i potrzeb małego dziecka,
  • * życie w harmonii ze światem przyrody,
  • * szacunek dla indywidualnych dążeń,
  • * akceptacja swobodnej ekspresji twórczej,
  • * zrozumienie drugiego człowieka,
  • * dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • * dostrzeganie granicy między dobrem a złem.


  ROBIMY WSZYSTKO, BY NASZE PRZEDSZKOLE BYŁO MIEJSCEM:
  - ludzi szczęśliwych,
  - żyjących w zgodzie z sobą i otaczającym światem,
  - w pełni wykorzystujących swoje zdolności oraz możliwości intelektualne i emocjonalne.

  - Nasze przedszkole oferuje Państwu wychowanie dzieci aktywnych, bogatych wewnętrznie, otwartych na świat, świadomych własnych możliwości, wolnych od zahamowań i uprzedzeń, tolerancyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań.
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku to placówka 5 - oddziałowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 16:00. To przedszkole ekologiczne, przestrzenne, bez barier architektonicznych z pięknym ogrodem zabaw dla dzieci.
  - Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3- 6 lat. Zapisy dzieci na nowy rok szkolny dokonywane są od 1 marca- 31 marca każdego roku zgodnie z Regulaminem przyjęć dzieci do przedszkola załączonym w OGŁOSZENIACH. Okres przyjęć do przedszkola dzieci 3- letnich poprzedzony jest wstępną adaptacją wspieraną wspólnie przez nauczycieli i rodziców.
  - W przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju każdego dziecka, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji szkolnej.
  - Wysoką jakość nauczania i wychowania placówka osiąga przez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych takich jak:

  - pedagogika zabawy;
  - twórcze metody aktywności ruchowej i tańca K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, M. A. Kniesów;
  - metoda Dobrego Startu;
  - metoda Denissona;
  - metoda Batii Strauss
  - metoda Doroty Dziamskiej
  - metody i techniki aktywności twórczej;
  - logoterapia;
  - muzykoterapia;
  - inne.

  - Dzieci naszego przedszkola uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach dziecięcych. - Przedszkole zapewnia także specjalistyczną pomoc dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych dzięki dobrze układającej się współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną (psychologiem, pedagogiem). W placówce zatrudniony jest logopeda, psycholog. - Nasze przedszkole wypracowało wiele form działalności, które stały się tradycją tej placówki:

  - czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej: zajęcia otwarte oraz dni i zabawy adaptacyjne, warsztaty dla rodziców - "Kultywowanie tradycji", Spotkania Opłatkowe, "Wspólne kolędowanie"- Jasełka; - uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny oraz pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego); - organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

  - Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na wszelkie nowości i doświadczoną zawodowo. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach. - Placówka aktywnie współpracuje z Przedszkolem Publicznym w Raciążku, Szkołą Podstawową nr 1 w Ciechocinku, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Aleksandrowie Kuj., Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku, GOK w Raciążku; - Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących: "Góra Grosza", "I ty możesz zostać Św. Mikołajem", "Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Zakręcona akcja".

  W trosce o zdrowie naszych dzieci:

  - promujemy zdrowy styl życia, - troszczymy się o urozmaicone posiłki bogate w białko, witaminy i inne składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, zgodnie ze współczesnymi tendencjami zdrowego żywienia.

  Koncepcja pracy przedszkola

  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

  „Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”

  „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
  J.P.II

  1. PODSTAWA PRAWNA:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • * ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
  • * podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • * Statucie Przedszkola,
  • * Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru peda­gogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

  2. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

  Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizie dokumentów, wywiady, ankiety.

  3. CELE I ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI:

  • * przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
  • * zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • * organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • * zrównoważony rozwój dzieci,
  • * wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych,
  • * tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności,
  • * wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka na wszystkich płaszczyznach,
  • * współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • * wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • * stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką,
  • * zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,
  • * śledzenie losów absolwentów,
  • * dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami i mediami, pozyskiwanie sponsorów.

  4. WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole twórcze, otwarte, bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji. Panuje tu (między dziećmi –rodzicami –pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany proces opiekuńczo – wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o programy autorskie, wyrównywanie szans i promocję zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  POBIERZ PEŁEN TEKST KONCEPCJI

 • Ramowy plan dnia

  • 6.00-7.15 - schodzenie sie dzieci, zabawy integrujące gupę i dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; konstrukcyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
  • 7.15-8.15 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, pozostałe dzieci zabawy dowolne,
  • 8.15-8.30 - ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe, czynności higieniczno-porządkowe samoobsługowe,
  • 8.30-9.00 - śniadanie i czynnosci higieniczno-porządkowe, samoobsługa
  • 9.00-10.00 - sytuacje edukacyjne - realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci zgodny z ich możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
  • 10.00-10.15 - zabawy dowolne i w/g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne,
  • 10.15-10.30 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 10.30-11.20 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub w sali i prace w kąciku przyrody, zabawy sportowe.
  • 11.20-11.35 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 11.35-12.00 - obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
  • 12.00-12.10 - czynności higieniczno-porządnowe
  • 12.10-13.30 - poobiedni odpoczynek (bajkoterapia) [3-latki -leżakowanie] pozostałe dzieci- zabawy realksacyjne, tematyczne, konstrukcyjne i wg zainteresowań,
  • 13.30-13.45 - czynności higieniczno - porządkowe, samoobsługa
  • 13.45-14.00 - podwieczorek
  • 14.00-15.00 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali i prace w kąciku przyrody,
  • 15.00-16.00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne na dywanie, w kacikach zainteresowań i przy stolikach, rozchodzenie sie dzieci.


 • Aktualności

  2019-09-02

  Zebranie z rodzicami.

  Dnia 05.08.2019 r. o godzinie 15.15 odbędzie się zebranie z Dyrektorem, a następnie w grupach.  Zezwględu na istotne tematy bardzo proszę o obecność rodziców.


  2019-09-02

  CERTYFIKAT

  NASZE PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE CERTYFIKTEM BEZPIECZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ !!!


  2019-09-01

  Witamy!!!

  Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie.Mamy nadzieję, że nowy rok przedszkolny powitacie wypoczęci i z uśmiechem na twarzy.

   

  Szczególnie ciepło witamy Maluszki, które po raz pierwszy odwiedzą nasze przedszkole. Życzymy Wam, abyście szybko zaadoptowały się w nowym miejscu, a łez przy rozstaniu z rodzicami, było jak najmniej.

   

  My – nauczyciele i inni pracownicy przedszkola dołożymy wszelkich starań, byście jak najszybciej poczuły się u nas, jak w domu.


  2019-08-20

  INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku informuje: na podstawie art. 106 ust. 2i 3 w związku z art. 4 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), działając na podstawie porozumienia z Burmistrzem Ciechocinka, obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców zarządza się podniesienie dziennej stawki żywieniowej dla dzieci do następujących wysokości:

  - trzy posiłki  - 9,00 zł

  - dwa posiłki  - 8,00 zł

  Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. Opłaty wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.


  2019-08-07

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE !!

  Dnia 22.08.2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci 3-letnich. Serdecznie zapraszamy


  2019-07-15

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE !!

  Dnia 24.07.2019 r. (środa) o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich.

  Zapraszamy!


  2019-06-19

  Wakacje!!!

  Kochane Dzieci!

   

  Szybko minął nam ten przedszkolny rok… Zaczyna się piękna pora  – wakacje… To czas letnich kąpieli, słońca, długich spacerów i ciekawych przygód. Życzymy Wam, by wakacje były bezpieczne, pełne wrażeń, nowych kolegów, miejsc i zabaw. A gdy już odpoczniecie – wracajcie do „Kubusia” roześmiane i opalone. Będziemy na Was czekać…

   

  Drodzy Rodzice!

   

  Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony rok i życzymy, byście w tych letnich, wakacyjnych miesiącach znaleźli chwilę na rodzinny wypoczynek, na ulubioną aktywność, na realizowanie marzeń. Niech wakacje będą dla Was bezpieczne i niech Wam sprawią wielką frajdę!

  Dyrektor oraz pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku😎☀️


  2019-06-14

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, ZE ODBYŁA SIĘ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH WYWIESZONA JEST W HOLU PRZEDSZKOLA. ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PODPISYWANIA WOLI I UMÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020.


  2019-06-13

  SERDECZNIE PODZI,ĘKOWANIA!!!

  DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA DZIĘKUJĄ NAJLEPSZEMU PRZEWODNICZĄCEMU RADY RODZICÓW PANU ROMANOWI ŚMIESZNEMU ZA MIŁĄ NIESPODZIANKĘ ZASPONSOROWANIE ATRAKCJI: DMUCHAŃCE, WATA CUKROWA I POPCORN.

  DZIĘKUJEMY!!!!!

   


  2019-06-13

  PODSUMOWANIE KONCERT CHARYTATYWNEGO "WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ"

  SZANOWNI PAŃSTWO!!!!

  Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ I SATYSFAKCJĄ PRAGNĘ POINFORMOWAĆ, ŻE PODCZAS KONCERTU CHARYTATYWNEGO „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” ZEBRALIŚMY KWOTĘ 8.316,00 ZŁ, KTÓRĄ PRZEKAZALIŚMY NA SUBKONTO ZOSI W FUNDACJI „SŁONECZKO”.

  SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC W ORGANIZACJI KONCERU. DZIECIOM I ZAPROSZONYM ARTYSTOM ZA WSPANIAŁE WYSTĘPY. DZIĘKUJĘ BURMISTRZOWI CIECHOCINKA PANU LESZKOWI DZIERŻEWICZOWI ZA UDOSTĘPNIENIE MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU ZDROJOWYM, PANU MARCINOWI ZAJĄCZKOWSKIEMU PREZESOWI PUC S.A. ZA ZORGANIZOWANIE STOISKA Z KRYSTYNKĄ ORAZ PRZEZNACZENIE 5 KARNETÓW NA BASEN,  KWOTY ZEBRANE Z TYCH KARNETÓW ZASILIŁY NASZĄ ZBIÓRKĘ.

  DZIĘKUJĘ PRACOWNIKOM I PENSJONARIUSZOM ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZA WYSTAWIENIE STOISKA Z WYROBAMI, KTÓRE MOŻNA BYŁO NABYĆ PODCZAS KONCERTU.

  OGROMNE PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ PANU LESZKOWI PROMIŃSKIEMU ZA NAGŁOŚNIENIE PODCZAS KONCERTU.

  DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY BYLI Z NAMI W TYM DNIU I Z SERCA ZAPEŁNIALI PUSZKI WOLONTARIUSZY. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM DRODZY RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW.

  WRESZCIE I PO STOKROĆ DZIĘKUJĘ NAUCZYCIELKOM, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU ZA TO, ŻE PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILIŚCIE JAK WIELKIE MACIE SERCA, JAK UMIECIE I LUBICIE POMAGAĆ, ILE JEST W WAS EMPATII. JESTEŚCI NAJWASPANIALSZĄ ZAŁOGĄ!  

                                                                                                                             IWONA RUTECKA

                                                                                                                DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

                                                                                                               IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

   


  2019-06-05

  UMOWY NA WAKACJE

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU INFORMUJE ,ŻE OD 10.06.2019 ROKU DO 14.06.2019 ROKU BĘDA PODPISYWANE UMOWY NA MIESIĄC LIPIEC (PS2) I MIESIĄC SIERPIEŃ (PS1) . UMOWY BĘDA PODPISYWANE TYLKO Z RODZICAMI PRACUJĄCYMI. OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY UREGULOWAĆ DO DNIA 30.06.2019 ROKU.


  2019-05-21

  INFORMACJA DYREKTORA!!

  INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA NA TEMAT REKRUTACYJNEGO POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

   

  • ZŁOŻENIE WNIOSKU- OD 03.06.2019r. DO 10.06.2019r.
  • WERYFIKACJA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSKÓW - DO 13.06.2019r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH -  DO 14.06.2019r.
  • POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA – OD 17.06.2019r. DO 24.06.2019r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – DO 25.06.2019r.


  2019-04-26

  IV PARADA MAJOWA

  SZANOWNI RODZICE!!!

   

  ZAPRASZAMY DZIECI Z PRZEDSZKOLNEJ DRUZYNY STRAZACKIEJ ORAZ DZIECI Z MŁODSZYCH GRUP WRAZ Z RODZICAMI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IV PARADZIE MAJOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 1 MAJA.  

  ZBIÓRKA GODZ. 15.30 UL. RACZYŃSKICH.

   

                                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                        DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA


  2019-04-25

  UWAGA!!!

  UWAGA!!!

   

  W związku z zawieszeniem strajku przez ZNP od dnia 27 kwietnia 2019 r. (sobota) od godz.6.00, Dyrektor Przedszkola informuje, że placówka zaczyna funkcjonować od dnia 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) od godz. 6.00 do  godz.16.00.

  Dziękujemy jeszcze raz Rodzicom za zrozumienie i wsparcie!!!

   

  DYREKTOR – IWONA RUTECKA


  2019-04-23

  Uwaga!!!

  Drodzy Rodzice informujemy, że strajk bedzie trwal do odwolania. Przepraszamy Państwa za utrudnienia, prosimy o wyrozumialosc i dziekujemy za wsparcie. 
   

                                         Dyrektor- Iwona Rutecka


  2019-04-22

  Uwaga!!!

   

  Informuję, że we wtorek, 23 kwietnia 2019 r., strajk nauczycieli oraz pracowników Przedszkola Samorzadowego nr 2 będzie kontynuowany.  Dyrektor w tym czasie będzie sprawował opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.00 do 15.00.

                                          Dyrektor- Iwona Rutecka


  2019-04-15

  INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

  UWAGA!!!

  PODCZAS STRAJKU OPIEKĘ NAD DZIEĆMI SPRAWUJE DYREKTOR W GODZINACH OD 6.00 DO 14.00.

               DYREKTOR- IWONA RUTECKA


  2019-04-12

  DZIĘKUJEMY!!!

  KOMITET STRAJKOWY PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU, DZIĘKUJE PANU LESZKOWI DZIERŻEWICZOWI BURMISTRZOWI MIASTA CIECHOCINEK ZA WIZYTĘ I WSPARCIE STRAJKUJĄCYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA. DZIĘKUJEMY!!!


  2019-04-12

  INFORMACJA!!!

   

  INFORMUJĘ, ŻE KOMITET STRAJKOWY ZAWIADOMIŁ DYREKTORA O KONTYNUACJI PROTESTU OD DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU. W CZASIE TRWANIA STRAJKU, PRACOWNICY PRZEBYWAJĄ NA TERENIE PLACÓWKI, JEDNAK POWSTRZYMUJĄ SIĘ OD PRACY.

  W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECIOM INFORMUJĘ PAŃSTWA, ŻE MOGĘ OBJĄĆ OPIEKĄ 25 DZIECI. INFORMACJE DOTYCZACE KOLEJNYCH DNI BĘDĘ PRZEKAZYWAŁA NA BIEŻĄCO. PRZEPRASZAM PAŃSTWA ZA UTRUDNIENIA I PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ.

   

   

                                                                                Z POWAŻANIEM

                                                                              IWONA RUTECKA


  2019-04-09

  DRODZY RODZICE!!!

  DRODZY RODZICE!!! W ZWIĄZKU Z AKCJĄ STRAJKOWĄ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI W NASZEJ PLACÓWCE , DYREKTOR DZIĘKUJE ZA WSPARCIE, ZROZUMIENIE A PRZEDE WSZYSTKIM ZA ZAPEWNIENIE W TYM CZASIE OPIEKI SWOIM DZIECIOM. JESLI SYTUACJA SIĘ ZMIENI, BĘDĘ PAŃSTWA INFORMOWAĆ ZA POŚREDNICTWIEM STRONY INTERNETOWEJ I FB. 

   

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA- IWONA RUTECKA


  2019-03-27

  DRODZY RODZICE!!!

  PRZYPOMINAMY O PODPISANIU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NA R0K SZKOLNY 2019/2020. 


  2019-03-13

  INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

  Uwaga! Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane do 15 marca 2019r.


  2019-03-13

  INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

  Drodzy Rodzice! Przypominamy o podpisaniu umowy o świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny 2019/2020. Umowy będą podpisywane do 15 marca 2019r.


  2019-03-04

  INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

  Szanowni Państwo!!! Dyrektor przedszkola informuje, iż w dniach od 4 marca 2019 roku do 15 marca 2019 roku będą podpisywane umowy o świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny 2019/2020 z rodzicami, którzy zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego.


  2019-02-25

  Czekamy na Was!!! Zapraszamy!!!

  DRODZY RODZICE!!!

   

  Od 1 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do 0zapoznania się z ofertą Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

   

  Oferujemy:

  • Opiekę w godzinach 6.00- 16.00
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną: logopeda, psycholog
  • Zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, taniec, zajęcia sportowe

   

  Nasze atuty:

  • Wysoko wykwalifikowana

  kadra pedagogiczna

  • Plac zabaw
  • Monitoring obiektu
  • Bezpieczna, spokojna okolica
  • Smaczne i zdrowe posiłki

   

  Dzieci:

  • Przygotowują dla rodziców, dziadków, społeczności lokalnej imprezy okolicznościowe, koncerty charytatywne
  • Biorą udział w wycieczkach integracyjnych, krajoznawczych, w wyjazdach do kina, teatru
  • Uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
  • Biorą cykliczny udział w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych
  • Biorą udział w licznych projektach edukacyjnych
  • Należą do Przedszkolnej Drużyny Strażackiej oraz Orkiestry Strażackiej funkcjonującej w naszym przedszkolu (jest to pierwsza drużyna strażacka w województwie kujawsko – pomorskim , a druga w Polsce)

   

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!!!

  Czekamy na Was!!!


  2019-02-19

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Szanowni Rodzice!!

  Ze wzlędu na niską frekwencję dzieci oraz absencję chorobową pracowników informujemy, iż dzień babci i dziadka został odwołany.

   

  Serdecznie przepraszamy!


  2019-01-29

  Zarządzenie Burmistrza Ciechocinka

  Zarządzenie nr 10/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 stycznia 2019 r.

  OTWÓRZ


  2019-01-14

  Zebranie

  W dniu 23.01.2019 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z Panią Psycholog pt. "Psczółki, bociany i kapusta - czyli jak rozmawiać z dziećmi o TYCH sprawach".

   

  Zapraszamy


  2019-01-14

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Zaproszenie

  Już niedługo moi mili
  chcemy, byście z nami byli.
  Wolnej chwili więc szukajcie,
  do drzwi naszych zapukajcie.

  Bo już teraz zapraszamy
  na okazję, którą mamy.
  A to będzie wielka gratka
  Dzień Babci i Dzień Dziadka.

  Czasu wnukom nie żałujcie
  i powoli się szykujcie

   

  Dnia 14.02.2019r. o godz. 10.00

  Kino „Zdrój”  Ciechocinek.


  2019-01-07

  Zapraszamy na bal!!!

  Zapraszamy na bal karnawałowy w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek).


  2018-12-23

  WESOŁYCH ŚWIĄT!

  Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019 życzy Dyrektor , dzieci oraz pracownicy przedszkola


  2018-12-02

  KONKURS !!

  Ogłaszamy konkurs międzygrupowy "Zbiórka karmy dla psów ze schroniska"

  Drodzy Rodzice i Dzieci jeśli nie jest Wam obojętny los bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych psów - pomóżcie im!!!

  W dniach 21.11.2018r. - 03.12.2018r. odbędzie się w grupach zbiórka karmy.

  Liczymy na Państwa pomoc!

  Zachęcamy do udziału w zbiórce!!


  2018-11-15

  Zapraszamy na koncert!

  Zapraszamy na koncert pt. "Kto Ty jesteś? Polak mały!" Z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości w dniu 24 listopada 2018r. godzinna 10.00 do Teatru Letniego w Ciechocinku


  2018-11-09

  SZANOWNI RODZICE!

  SZANOWNI RODZICE! 12 LISTOPADA 2018R. JEST USTAWOWO WOLNYM OD PRACY DNIEM, W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSZKOLE BEDZIE ZAMKNIĘTE


  2018-10-19

  Pasowanie na przedszkolaka

  Zapraszamy Rodziców dzieci z grupy 3 latkòw na "Pasowanie na przedszkolaka", które odbędzie się 24.10.2018r. o godzinie 9.30. Zapraszamy!


  2018-10-09

  JESIENNA SESJA ZDJĘCIOWA

  W dniu 11.10.2018r.(czwartek) dzieci wezmą udział w jesiennej sesji zdjęciowej.


  2018-09-24

  Konkurs fotograficzny „To wszystko Polska”

  Konkurs fotograficzny „To wszystko Polska”

  W ramach Międzynarodowego Projektu Piękna Nasza Polska Cała”

  Cele konkursu:

  - kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej

  - pokazanie wyjątkowości naszego miasta

  - rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości

  - uczczenie 100- rocznicy odzyskania niepodległości

  - inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

   

  Zasady uczestnictwa:

  -konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola

  -format zdjęcia dowolny, zdjęcie wywołane lub wydrukowane

  -ramka zdjęcia powinna być wykonana własnoręcznie przez dziecko; rozmiar max. A4; technika wykonania ramki dowolna

  -praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)

  -termin przynoszenia prac do 08.10.2018r.

  -każdy uczestnik otrzyma dyplom, dla laureatów nagrody

  -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym Facebook oraz w holu głównym przedszkola

  - do pracy należy dołączyć załącznik nr 1, 2, 3 dostępne u koordynatorów konkursu.

   

  Kryteria oceny:

  - zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu

  - pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki przez dziecko

  - estetyka wykonania całości pracy

  - koordynator: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska


  2018-09-19

  DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  W dniu 20.09.2018r. (czwartek) obchodzimy „Dzień Przedszkolaka na sportowo”. Prosimy rodziców o ubranie dzieci w koszulki białe lub czerwone. Dziękujemy!


  2018-09-19

  WYJSCIE DO KINA

  W dniu 01.10.2018r. (poniedziałek) w ramach nagrody za udział w Paradzie Pierwszomajowej, dzieci wezmą udział w seansie kinowym pt. ”Biały Kieł”. W tym dniu śniadanie będzie o godz. 8.00


  2018-09-05

  INFORMACJA

  Z POWODU AWARII LINII TELEFONICZNEJ PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIE POD NUMEREM TELEFONU: 54 283 60 80 LUB 54 283 60 83. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!


  2018-09-03

  ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Szanowni Rodzice! Uprzejmie informujemy, iż dnia 06.09.2018r. (czwartek) o godz. 15.15 odbędzie sie zebranie z Rodzicami. Spotkanie ogólne z Pania Dyrektor odbędzie się w sali nr 2, następnie z nauczycielkami w salach poszczególnych grup. Bardzo prosimy o przybycie.


  2018-08-11

  Spotkanie adaptacyjne!

  Dnia 20.08.2018 r. o godz. 15.15 odbędzie się spotkanie adaptacyjne z udziałem nowo przyjętych dzieci.

  Serdecznie zapraszamy !


  2018-07-02

  WAKACJE!!!

  KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć. Do zobaczenia we wrześniu. DYREKCJA , NAUCZYCIELKI ORAZ PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


  2018-06-23

  INFORMACJA DLA RODZICÓW


  Pragniemy poinformować, iż Gmina Ciechocinek pozyskała dofinansowanie projektu pn.: „Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS

  Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 10 osobom z Gminy Ciechocinek poprzez utworzenie 10 miejsc w żłobku na terenie Gminy Ciechocinek do 31.08.2018r. oraz objęcie opieką 10 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 01.09.2018-31.08.2020r. (24 m-ce).

  Grupa docelowa projektu to:
  5 osób - które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
  5 osób - które zaliczają się do osób wyłączonych z rynku pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 – w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym 

  W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował realizacje 2 zadań:

  Zadanie 1 
  Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez pracę adaptacyjne i wyposażenie pomieszczenia w Żłobku Bajeczka w terminie VII-VIII.2018r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku. 

  Zadanie 2
  Bieżące funkcjonowanie 10 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie IX.2018-VIII.2020.

  Rekrutacja uczestników projektu: odbędzie się w budynku Przedszkola nr 1 Bajka w Ciechocinku, w biurze projektu: Żłobek, ul. Widok 9 w terminie VII.2018 – VIII. 2018. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych fizycznie 
  w biurze projektu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału). Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w wersji papierowej m.in. 
  w Biurze Projektu i Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz on-line na stronie www.ps1.ciechocinek.pl. Informacja o naborze zostanie umieszczona m.in. 
  w budynku Przedszkola nr 1 Bajka w Ciechocinku, na stronach internetowych Gminy, Przedszkola oraz w lokalnych mediach. Zawartość merytoryczna będzie wskazywała na wsparcie dla osób, które w wyniku opieki nad dzieckiem do lat 3 są wykluczone z rynku pracy. Rekrutacja do projektu będzie otwarta dla obu płci. Wnioskodawca zaplanował utworzenie listy rezerwowej w przypadku, 
  gdy zrekrutowana zostanie większa liczba osób z odpowiednią liczbą punktów. 
  W przypadku tej samej liczby punktów – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin rekrutacji opracowany został przez Koordynatora Projektu wraz z ZZ 
  i dostępny będzie m.in. na stronie www.ps1.ciechocinek.pl oraz w Biurze Projektu. 

  Główne rezultaty projektu to:
  utworzenie pierwszego żłobka (10 nowych miejsc dla dzieci do lat 3) na terenie Gminy Ciechocinek w terminie 01.09.2018r.
  pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące (1.09.2018-31.08.2020r).
  świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 10 dzieci przez okres 24 miesięcy (1.09.2018-31.08.2020r).
  wsparcie 10 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozostające bez pracy które znalazły/poszukują zatrudnienia. 

  Wykonanie projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 5 RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014 – 2020 tj.: "Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3".


  Wartość projektu: 405 766,20 zł
  Dofinansowanie UE: 344 901,27 zł


  2018-06-17

  Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych dk przedszkola.

  Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3 letnich nowo przyjętych do przedszkola na zebranie, które odbędzie się 25.06.2018r. o godz.15.15. Serdecznie zapraszamy!


  2018-06-11

  DYŻUR WAKACYJNY

  Od dnia 12.06.2018r. do dnia 22.06.2018r. przyjmowane będą zgłoszenia na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 1 "Bajka" w Ciechocinku. Prosimy o zapisywanie dzieci, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki. Zapisy u pań nauczycielek. Dyrektor


  2018-06-11

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w przedszkolu. W dniach 13.06.2018r.- 19.06.2018r. prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego pisma. Dyrektor


  2018-06-01

  REKRUTACJA

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 16/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek:

  - od dnia 01.06.2018 r do dnia 06.06.2018 r. przyjmowane są wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,

  - dnia 11.06.2018 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,

  - dnia 12.06.2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  - w dniach od 13.06.2018 r. do 19.06.2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  - 20.06. 2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  - do dnia 27.06.2018 r. składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                            Iwona Rutecka


  2018-05-14

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE DZIECI 3-LETNICH

  Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci na pierwsze spotkanie adaptacyjne, które odbędzie sie 28.05.2018 r. o godz.15.15.

  Wszystkie dzieci wraz z rodzicami zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, aby ułatwić dziecku zaprzyjaźnienie sie z przedszkolem.


  2018-04-18

  Konkurs plastyczny

  Z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia) ogłaszamy konkurs plastyczny na wykonanie makiety lasu. Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie!

  KONKURS PLASTYCZNY

  „ MAKIETA LASU - NIE MA ŚMIECI, SĄ SUROWCE”

  I. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

  II. Cele konkursu:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych.
  • Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań dzieci.
  • Kształtowanie wśród dzieci wyobraźni plastycznej i przestrzennej.
  • Rozbudzanie emocji i inspiracji twórczych.
  • Promocja walorów przyrodniczych lasu w ciekawej formie plastycznej.

   

  III. Warunki uczestnictwa:         

  1. Konkurs na wykonanie makiety lasu adresowany jest do dzieci i rodziców z wszystkich grup wiekowych.

  2. Praca konkursowa polega na wykonaniu dowolną techniką makiety przedstawiającej las. Makieta może zawierać następujące elementy m.in.:  drzewa, rzeki, jeziora, strumyki, łąki, mieszkańców lasu, ludzi, itp.

  3. Do wykonania makiety powinno się wykorzystać materiały naturalne, surowce wtórne i materiały przyrodnicze m.in. - karton, papier, sznurki, krepa, bibuła, opakowania po artykułach spożywczych, rolki papieru, makulatura biała i kolorowa, nakrętki, korki itp.

  4. Do makiety musi być dołączona etykietka zawierająca informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz nazwę grupy.

   5. Ocenie podlegać będzie:

  - zgodność pracy z tematem,

  - oryginalność pomysłu

  - różnorodność technik plastycznych

  - estetyka wykonania;

  6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia – 7.05.2018r. do pani Izabeli Rakusiewicz lub pani Aleksandry Wawrzonkowskiej.

  7. Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: p. Izabela Rakusiewicz lub p. Aleksandra Wawrzonkowska.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

  ORGANIZATORZY KONKURSU

   

   


  2018-04-13

  PRZEDSZKOLE NA MEDAL

  Miło nam poinformowac, że nasze przedszkole zostało nominowane do akcji "Przedszkole na Medal Roku 2018" prowadzinej przez trzy dzienniki: Gazetę Pomorską, Express Bydgoski oraz Nowości-Dziennik Toruński. Jesli mają Państwo ochotę zagłosować na nasze przedszkole , należy wyslac sms pod numer 72355 o treści: PEM.32. Serdecznie dziekujemy!


  2018-04-11

  Wyniki konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt. „Pisanki kraszanki, jajka malowane” pr

  Wyniki konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt. „Pisanki kraszanki, jajka malowane” przeprowadzonego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

   

              Do dnia 22.03.2018r. do organizatorów konkursu plastycznego „Pisanki, kraszanki, jajka malowane” wpłynęło 36 prac.

   

           Komisja konkursowa w składzie:

  1. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku: Pani Barbara Kawczyńska
  2. Nauczycielka grupy 6-latków: Pani Beata Linowska
  3. Nauczycielka grupy 5-4- latków, koordynator konkursu: Pani Mariola Kopyłowska
  4. Nauczycielka grupy 4-latków, koordynator konkursu: Pani Izabela Rakusiewicz

   

  po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie prace.

            Spośród autorów prac członkowie  Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:

   

  W grupie wiekowej 3-4 latków:

  • I miejsce Julian Zalewski (grupa „Kangurki”)
  • II miejsce Kacper Kośmider (grupa „ Króliczki”)
  • III miejsce Zosia Stolarska (grupa „Maleństwa”)

  Wyróżnienie  otrzymała:

  • Madzia Michalak (grupa „Króliczki”)

   

  W grupie wiekowej 5-6 latków:

  • I miejsce Amelia Sobczak (grupa „Tygryski”)
  • II miejsce Lena Woźniak (grupa „ Tygryski”)
  • III miejsce Pola Kierepka (grupa „Kangurki)

  Wyróżnienie  otrzymała:

  • Lena Sobczak (grupa „Tygryski”)

   

   

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!

   


  2018-03-31

  Wesołych Świąt Wielkanocnych

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" życzy: Dyrektor, pracownicy oraz dzieci.


  2018-03-23

  Wyniki konkursu fotograficznego „Aktywne ferie” przeprowadzonego na terenie Przedszkola Samorz

  Wyniki konkursu  fotograficznego „Aktywne ferie” przeprowadzonego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

   

              Do dnia 09.03.2018r. do organizatora konkursu fotograficznego  „Aktywne ferie” wpłynęło 15 prac.

   

           Komisja konkursowa w składzie:

  1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku: Pani Iwona Rutecka
  2. Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: Pan Marcin Strych
  3. Nauczycielka grupy 4-latków, koordynator konkursu: Pani Izabela Rakusiewicz

   

  po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie oraz ramki.

   

            Spośród autorów prac członkowie  Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:

  • I miejsce Tosia Wawrzeńczak (grupa „Sówki)”
  • II miejsce Gabrysia Jaszczak (grupa „ Kangurki”)
  • III miejsce Kacper Kośmider (grupa „Króliczki”)

   

  Wyróżnienia otrzymali:

  • Tosia Matuszak (grupa „Sówki”)
  • Wojtek Wawrzeńczak (grupa „Króliczki”)

   

   

   

                                                        Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!

                                              Wszystkim dzieciom i rodzicom  biorącym udział

                                                w konkursie bardzo dziękujemy za ogromne

                                                  zaangażowanie i twórczą pracę


  2018-03-19

  Ogłoszenie!

  SZANOWNI RODZICE!

                W związku z zakończeniem weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, informujemy, iż lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie udostępniona w przedszkolu od dnia 21.03.2018 r.

   

            Prosimy również rodziców/ prawnych opiekunów dzieci aby w terminie od 22.03.2018 r. do 28.03.2018 r. potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie znajduje się u dyrektora przedszkola. Brak woli przyjęcia będzie jednoznaczne z rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

   

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                          Iwona Rutecka

                                                                                          Dyrektor Przedszkola


  2018-03-17

  "PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE"- KONKURS PLASTYCZNY

  PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

  NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

  pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

  Cele:

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • pobudzanie wyobraźni 
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
  • rozbudzanie poczucia estetyki i piękna

   

  Regulamin:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 x 210).
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: do 22 marca 2018r. (czwartek),   grupa przedszkolna.
  • uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • praca powinna  zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

  i nazwę grupy przedszkolnej).

  • jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami:
   • praca wykonana zgodnie z tematem konkursu ( na miarę możliwości wiekowych dziecka)
   • estetyka wykonania
  • jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola.
  • wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom,  a zwycięzcy nagrody.

   

   

   

  Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

   

  Koordynator: Mariola Kopyłowska, Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska

   

  Organizator zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom wspaniałych pomysłów oraz pięknych chwil spędzonych na rozwijaniu zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.

   


  2018-03-15

  Ogłoszenie!

   

                                         SZANOWNI RODZICE!

  W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM SPEŁNIANIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PROSIMY RODZICÓW O ZGŁOSZENIE DZIECI Z ROCZNIKA 2012.

                                                                                            DZIĘKUJEMY!!!


  2018-03-08

  Artykuł o naszej Przedszkolnej Drużynie Strażackiej

  Miło nam poinformowac, że w gazecie "Strażak" ( Pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) ukazał się artykuł o naszej Przedszkolnej Drużynie Strażackiej pt. "Strażacy od Puchatka". Zachecamy do lektury.Zdjęcia artykułu w zakładce Drużyna Strażacka.


  2018-03-05

  REKRUTACJA!!!

  SZANOWNI PAŃSTWO!!! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ROZPOCZĘŁA SIĘ 1 MARCA 2018R. SKŁADANIE WNIOSKÓW TRWA DO 15 MARCA 2018R. 19 MARCA ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ. 20 MARCA 2018R. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH. 22 MARCA 2018R. - 28 MARCA 2018R. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIAU DYREKTORA PRZEDSZKOLA. 29 MARCA 2018R. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJE REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH


  2018-02-13

  Konkurs fotograficzny "AKTYWNE FERIE"

  Konkurs fotograficzny

  „Aktywne ferie”

   

  Cele konkursu:

  - kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze wspólnym spędzaniem ferii

  - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

  - rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości

  - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

  - inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

   

  Zasady uczestnictwa:

  -konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola

  -format zdjęcia dowolny

  -ramka zdjęcia powinna być wykonana własnoręcznie przez dziecko; rozmiar max. A4; technika wykonania ramki dowolna

  - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

  -praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)

  -termin przynoszenia prac do 09.03.2018r.

  -każdy uczestnik otrzyma dyplom, dla laureatów nagrody

  -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym Facebook oraz w holu głównym przedszkola

   

  Kryteria oceny:

  - zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu

  -pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki przez dziecko

  -estetyka wykonania całości pracy

  - koordynator Izabela Rakusiewicz


  2018-02-12

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W CIECHOCINKU

  POBIERZ


  2018-01-31

  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  POBIERZ


  2018-01-31

  Terminy rekturacji - przedszkola

  ZARZĄDZENIE NR 16/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 stycznia 2018 roku

  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

  POBIERZ


  2018-01-17

  BAL KARNAWAŁOWY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA BAL KARNAWAŁOWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 29.01.2018R. (PONIEDZIAŁEK).

  BAL POPROWADZI WODZIREJ. W TRAKCIE BALU BĘDĄ ROBIONE ZDJĘCIA. PROSIMY RODZICÓW O PRZYGOTOWANIE STROJÓW DLA SWOICH DZIECI.

  ZAPRASZAMY!!!


  2018-01-05

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Gdy na kartce kalendarza ukaże się data…

   19 Styczeń 2018

  Zapraszamy wszystkie Kochane Babcie oraz wszystkich Kochanych Dziadków do Kina „Zdrój” ul. Żelazna 5 w Ciechocinku na godz. 10:00 na Uroczystość z okazji Waszego święta 


  2017-12-13

  "WIGILIA U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

   

  „WIGILIA U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” TO WIDOWISKO, KTÓRE UŚWIETNI PRZEDSZKOLAKOM SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE NA KTÓRE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W DNIU 22 GRUDNIA 2017 R.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


  2017-11-20

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

  Ogłaszamy konkurs międzygrupowy

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

  Drodzy rodzice i dzieci jeśli nie jest Wam obojętny los bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych psów – pomóżcie im!!!

  W  dniach od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 r.

  odbędzie się w grupach zbiórka karmy dla bezdomnych psów.

  Liczymy na Państwa pomoc i współzawodnictwo między grupami.

  Rozstrzygnięcie i przekazanie darów nastąpi podczas spotkania z pracownikiem schroniska.

   Zachęcamy do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy!!!


  2017-11-16

  Świąteczna sesja fotograficzna

  W dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) odbędzie się świąteczna sesja fotograficzna.


  2017-11-15

  Spotkanie z panią psycholog

  Zapraszamy rodziców dzieci z grup: 3 latków, 4 latków i 5-4 latków na spotkanie z panią psycholog na temat KONSEKWENTNE POSTĘPOWANIE Z DZIEĆMI I "SZTUCZKI" WYCHOWAWCZE". Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy!


  2017-10-13

  DZIEŃ NAUCZYCIELA

  „Przeciętny nauczyciel mówi

  Dobry wyjaśnia

  Znakomity nauczyciel daje przykład

  Ale ten wielki inspiruje”

   

  William Arthur Ward

   

   

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

   

  Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi za ogromny wkład w życie naszego przedszkola, za trud , za poświęcenie, za to, że tworzymy wspaniałą przedszkolną społeczność, że zawsze mogę na Państwa liczyć.

   

  Pragnę również z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim emerytowanym pracownikom naszego przedszkola.

   

  Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

   

                                                                                                    

   

                                           Z wyrazami najwyższego uznania i podziękowania

                                                 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

                                                         im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

                                                                          Iwona Rutecka

   


  2017-10-12

  PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

    ZAPROSZENIE

   

  Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci trzyletnich na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 9.15

   

                                                                   Dzieci i nauczycielki grupy


  2017-09-15

  Dzień Przedszkolaka- PIRACKIE ZABAWY

  Szanowni Rodzice! 20 września 2017 to Dzień Przedszkolaka - w naszym przedszkolu pod hasłem: PIRACKIE ZABAWY!!! Prosimy w miarę możliwości o wyposażenie dzieci w stròj lub elementy stroju pirackiego, pozwu to na jeszcze lepsza zabawę naszych milusińskich.


  2017-09-13

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE NALEŻAŁY DO PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ

  Zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców dzieci, które ukończyły przedszkole o zwrot strojów strażackich. Z góry dziękujemy! Pozdrawiamy


  2017-09-03

  Zebranie organizacyjne dla rodziców

  Dnia 06.09.2017r. (środa) o godz.15.15  odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców. Na zebraniu zostaną omówione wszystkie sprawy organizacyjne przedszkola. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe, podczas których omówiona zostanie praca w poszczególnych oddziałach. Prosimy o obecność. Serdecznie zapraszamy!


  2017-08-31

  WITAMY PO WAKACJACH!!!

  Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy naszych nowych przedszkolaków, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia. 


  2017-08-24

  INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 3 LETNICH

  PIERWSZEGO DNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

   DZIECKO:

  • piżamkę, podpisaną imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • kapcie, podpisane inicjałami dziecka,

  • płaską poduszeczkę w poszewce, podpisaną imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • paczkę chusteczek higienicznych i chusteczek nawilżanych,

  • worek lub mały plecak z rzeczami na przebranie, podpisany imieniem i pierwszą literą nazwiska,

  • misia lub inną przytulankę, która będzie stanowić „kawałek domu” i pomoże znieść rozstanie z mamą

  • uśmiech na buzi i dobry humor

   

  RODZICE pierwszego dnia przynoszą ze sobą :

  • pewność, że dziecko sobie poradzi,

  • zaufanie do nauczycielek i personelu, 

  • uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko i  z której dziecko potrafi wyczytać dobre i złe emocje i dzięki nim nastroić się na cały dzień pozytywnie lub nie,

   

  Drodzy Rodzice!

  Wiemy, że to jest trudne, i doskonale rozumiemy wasz niepokój. Jednak nie ulegajcie dziecku, nie zabierajcie do domu nawet wtedy, gdy blaga, płacze. Nie cofajcie raz podjętej decyzji. Takie sytuacje będą się powtarzały, a dziecko jest mądre i będzie  wykorzystywać waszą słabość. Oczywiście ze szkodą dla was, ale też i dla niego. Do tego typu sytuacji musimy przygotować zarówno siebie, jak i dzieci. Wtedy łatwej przeżyjemy okres adaptacji dziecka w przedszkolu.

   

   


  2017-08-23

  RADY DLA RODZICÓW W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA

  Rady dla rodziców w pierwszych dniach września:

  •  Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

  • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić. Największe nasilenie płaczu jest zawsze w dniu drugim i trzecim. Pierwszego dnia większość dzieci nie płacze – zwycięża ciekawość.                                       W tym roku szkolnym 1 września przypada w piątek, może warto, byłoby przemyśleć czy nie lepiej przyprowadzić dziecko pierwszy raz do przedszkola od poniedziałku (4 września) tak, aby po pierwszym dniu pobytu w przedszkolu, od razu nie miało dwu dniowej przerwy (weekend). W przypadku adaptacji przedszkolnej może mieć to duże znaczenie. 

  • Nie obiecuj: „Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz” ( to forma przekupywania). Gdy przyjdziesz po dziecko, możesz dać mu mały prezencik. Możesz wtedy powiedzieć : „Witaj, myślałam/em o tobie. Popatrz mam coś dla ciebie”.

  • Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: „ Już możemy wracać do domu”, powiedz: „Teraz możemy iść do domu” . To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

  • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co się wydarzyło w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres.

  • Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze. Może warto, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata.

  • Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem!


  2017-07-13

  OGŁOSZENIE

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU ZATRUDNI OD DNIA 1.09.2017 ROKU NAUCZYCIELA JEZYKA ANGIELSKIEGO. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRZEDSZKOLU (UL.WIERZBOWA 10) LUB TELEFONICZNIE 542834489


  2017-06-30

  Wakacje!!!

  Wszystkim Rodzicom dziękujemy za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radści i odpoczynku.

  Naszym przedszkolakom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola

  życzy:

  Dyrektor i personel Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2017-06-24

  Zjeżdżalnie dmuchane w przedszkolu

  Informujemy,że w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach porannych (od godz.9.00)  dzieci z naszego przedszkola będą bawiły się w ogrodzie przedszkolnym na dmuchanych zjeżdżalniach.

  Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby na czas zabawy na dmuchańcach zapewnili dzieciom odpowiedni strój ( dziewczynki - getry, bluzki na długi rękaw, chłopcy - spodnie, bluzki na długi rękaw). Dziękujemy!


  2017-06-20

  Podziękowania dla nauczycielek od rodziców dzieci z grupy

  Bardzo dziękujemy za tak miłe słowa!!! 


  2017-06-20

  Podziękowania dla rodziców dzieci z grupy "Sówki"

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Przedszkolaki składają serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci z grupy "Sówek" za prezent na zakończenie przedszkola - piękne parasole ogrodowe.

  Pragniemy również podziękować Rodzicom za współpracę, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych w latach 2013 - 2017.

  Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wszystkim Rodzicom wytrwałości w codziennej pracy, wielu sukcesów a także powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

  Dyrektor Przedszkola i nauczycielki grupy


  2017-06-18

  DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2017 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-06-01

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2  IM. KUBUSIA PUCHATKA NA ROK SZKOLNY 2017/18

   

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 1.06.2017r. do 06.06.2017r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola do 14.06.2017r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  20.06.2017r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20.06.2017r. do 30.06.2017r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 03.07.2017r.
  6. Składanie wni9sków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 10.07.2017r.
  7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 14.07.2017r.
  8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 21.07.2017r.
  9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 28.07.2017r.


  2017-05-08

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE DZIECI 3-LETNICH

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA PIERWSZE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 MAJA 2017R. (WTOREK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-05-08

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!!

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!

  W DNIACH OD 10 DO 26 MAJA 2017 ROKU BĘDĄ PODPISYWANE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018.


  2017-04-28

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄD

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/18

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH:

  1. Nadia Justyna Groncikowska

  2. Otylia Jędruszczak

  3. Aleksander Jacek Czajka

  4. Zofia Stolarska

  5. Lena Badźmirowska

  6. Albert Lewandowski

  7. Aleksander Domanowski

  8. Aleks Popławski

  9. Kornelia Chyb

  10. Borys Sajdak

  11. Gabriela Szczęsna

  12. Natasza Groszkiewicz

  13. Adrian Makowski

  14. Mikołaj Matusiak

  15. Jan Dębicki

  16. Tymon Niedziałek

  17. Hanna Ogrodowska

  18. Jakub Gołębiewski

  19. Julia Dąbrowska

  20. Zofia Małgorzata Urbańska

  21. Lena Centkowska

  22. Zuzanna Sikorska

  23. Lena Maria Pacholska

  24. Jakub Dominik Stasiak

  25.  Adam Szczęsny

  26. Lena Woźniak

  27. Martyna Dębowska

  28. Kacper Woźniak

  29. Aleksander Suwalski Latopolski

  30. Zofia Brzustowicz

  31. Blanka Mikszewicz

  32. Miłosz Śmigielski

  33. Jagoda Sadownik

  34. Wiktoria Wróbel

  35. Julia Oliwia Migdalska

  LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH:

  1. Michalina Góra

  2. Julia Olkiewicz

  3. Adela Magdalena Rybacka

  4. Maciej Smoliński

  5. Natan Szreiber

  6. Szymon Trzciński

   

  Data podania informacji do wiadomości publicznej: 28.04.2017r.

   

  Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci nieprzyjętych mają prawo do składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola do 05.05.2017r. do Komisji Rekrutacyjnej.

  Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 10.05.2017r.

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  01.06.2017 r.  - 06.06.2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

  Do 14.06.2017 r.  - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

  20.06.2017 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  20.06.2017r.  - 30.06.2017 r.  - potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  03.07.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Do 10.07.2017r. - składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

  Do 14.07.2017r. - przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola

   

   


  2017-04-20

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  SZANOWNI PAŃSTWO!
  PROSZĘ O POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA U DYREKTORA JEDNOSTKI DO DNIA 27.04.2017 R. POTWIERDZENIE WOLI BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2017R.
  LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI BĘDZIE PODANA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 28 KWIETNIA 2017 ROKU.

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA - IWONA RUTECKA


  2017-04-11

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy za bardzo miłą niespodziankę mamie Hani  - Pani Ani Szulc za piękny i bardzo smaczny tort. Pani Ania ofiarowała nam ten tort w podziękowaniu za przygotowanie koncertu.  Dziękujemy!


  2017-04-09

  PODZIĘKOWANIE

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym "Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce" a przede wszystkim:

  • Rodzicom przedszkolaków za pomoc podczas koncertu przy przebieraniu dzieci oraz kwestowanie podczas koncertu
  • Rodzicom Emmy i Oliwiera - Państwu Jastrzębskim oraz Panu Bartoszak za pomoc w przewiezieniu rzeczy potrzenych podczas koncertu
  • Mamie Mikołaja i Adama - Pani Katarzynie Drwięga za fotografowanie podczas koncertu.

  Jeszcze raz dziękujemy i cieszymy się,że zawsze możemy na Państwa liczyć!

                                           Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

   


  2017-04-04

  KONKURS PLASTYCZNY

  PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE ”


  Cele: 

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • pobudzanie wyobraźni  
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
  • rozbudzanie poczucia estetyki i piękna

  Regulamin: 

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 x 210).
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: 11 kwiecień 2017r. (wtorek) , grupa przedszkolna.
  • uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • praca powinna  zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy przedszkolnej).
  • jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami: praca wykonana zgodnie z tematem konkursu ( na miarę możliwości wiekowych dziecka), estetyka wykonania
  • jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki 
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola.
  • wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom,  a zwycięzcy nagrody.

  Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

  Koordynator: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska.

  Organizator  zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom wspaniałych pomysłów oraz pięknych chwil spędzonych na rozwijaniu zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.


  2017-03-24

  Spotkanie z panią psycholog

  Drodzy Rodzice dzieci z grupy 5 latków i 6 latków informujemy,że w dniu 30 marca 2017r. o godzinie 15.10 odbędzie się spotkanie z panią psycholog na temat " Korygowanie oddziaływań wychowawczych". Serdecznie zapraszamy!


  2017-03-22

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA „TRZY ŚWINKI” PRZEGONIŁY ZIMĘ A POWITAŁY WIOSNĘ

  W dniu wczorajszym jak co roku  świętowaliśmy w przedszkolu „Pierwszy Dzień Wiosny”. Przegoniliśmy zimę świetnymi humorami i wspólnymi zabawami... ale to nie koniec, ponieważ  w  naszym przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Rodzice przedszkolaków a dokładnie rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców przygotowali dla dzieci niespodziankę w postaci teatrzyku o „Trzech świnkach”, w którym – ku wielkiej uciesze przedszkolaków- sami odegrali wszystkie rolę. Choć bajkę o „Trzech świnkach” zna niemal każde dziecko, interpretacja rodziców okazała się absolutnie wyjątkowa i wzbudziła ogromny entuzjazm wśród najmłodszych widzów.

  Rodzice spisali się świetnie , a przedszkolaki nagrodziły ich za to ogromnymi brawami. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie przedstawienia. I jak to mówi nasza Pani Dyrektor : „Prosimy o więcej…”

  Zanim przedszkolaki rozeszły się do swoich sal na wiosenny posiłek Pani Dyrektor, jak przystało na przedszkole Kubusia Puchatka podziękowała „małym co nieco” nauczycielkom prowadzącym Przedszkolną Drużynę i Orkiestrę Strażacką  oraz „małym strażakom” za udział w niedzielnej uroczystej mszy świętej transmitowanej w telewizji TV Polonia.


  2017-03-22

  Dzień Otwarty w przedszkolu!!!

  Drogi Rodzicu!

  Szukasz przedszkola dla swojego dziecka, poznaj Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

  Zapraszamy na Dzień Otwarty - 23 marca 2017r. (czwartek) o godz.15.00

  W tym dniu proponujemy dzieciom i rodzicom:

  - spotkanie z Panią Dyrektor

  - wspólne zabawy z paniami i przedszkolakami m.in.:

  • zajęcia z orkiestrą strażacką
  • zabawy sensoryczne
  • zajęcia taneczne
  • zabawy ruchowe, plastyczne i konstrukcyjne

  Czekamy na Was!


  2017-03-22

  Koncert charytatywny

       Dzieci, pracownicy oraz przyjaciele Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku zapraszają na wyjątkowy

                               KONCERT CHARYTATYWNY

      pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinek

                „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE PAMIETAJĄ O AMELCE”

  8 kwietnia 2017r. (sobota),  godzina 11.00,  sala kina „Zdrój” w Ciechocinku

   

                                                                                           Zapraszamy!!!


  2014-11-21

  ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ - Cały film TUTAJ

  14 listopada 2014 r. w sali ciechocińskiego kina „Zdrój” odbyło się ślubowanie pierwszej w województwie Kujawsko – Pomorskim Przedszkolnej Drużyny Strażackiej, która powstała przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były panie Marzena Fabisiak i Ewelina Borowska, realizatorami Rada Pedagogiczna i pracownicy przedszkola oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, który objął Honorowy Patronat uroczystości, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Małgorzata Jarecka – Krzemkowska, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Kubik, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej bryg. Andrzej Mucha, Prezes Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Marciniak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie Tomasz Osiński, Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele zakładów pracy, sponsorzy.

  Uroczystość uświetniły występy dzieci z przedszkola, które przygotowane były przez nauczycielki: Grażynę Drogowską, Marię Krzewińską, Mariolę Kopyłowską, Izabelę Rakusiewicz, zespół taneczny „Świerszcze” pod kierunkiem pana Włodzimierza Słodowicza oraz wspaniała Orkiestra przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku na czele z kapelmistrzem panem Andrzejem Lewandowskim. Całą imprezę prowadziła niezawodna jak zawsze nauczycielka pani Maria Krzewińska.

  Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc, ofiarność i wielkie serce ludzi dobrej woli. Zakup mundurów, hełmów, nakładek na buty i wielu innych akcesoriów możliwy był dzięki sponsorom. Pragnę z całego serca podziękować: Burmistrzowi Ciechocinka Leszkowi Dzierżewiczowi za wsparcie nie tylko finansowe, pani Barbarze Kawczyńskiej dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury za udostępnienie Sali kina „Zdrój”, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomirowi Rybarczykowi, członkowi zarządu OSP Karolowi Kowalskiemu i wszystkim członkom OSP w Ciechocinku, fundacji „Pro Omnibus” i panu Leszkowi Promińskiemu za nagłośnienie, człowiekowi wielkiego serca panu Markowi Gorzyckiemu za nieodpłatny przewóz dzieci z przedszkola do kina. Nasi wspaniali sponsorzy to: firma „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Prezes Sanatorium „Chemik”, Prezes Zarządu Sanatorium „Łączność”, Hurtownia „Tężnia”, Prezes Zarządu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Prezes Komunalnego Przędsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, firma handlowo – usługowa Iwona, Marek Nikodem, firma handlowo – usługowa SAD D. i S. Miedziak, NZDZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Konrad Włodarczyk, zakład cukierniczy „WUZETKA” Jan Szulc, FHU „AGAT” Barbara Matwiej, Prezes Zarządu POLEX Spółka z o.o., sklep owocowo-warzywny Jacek Makowski, firma „MK-REM” Remigiusz Krakowiecki. Dziękuję rodzicom, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na naszą drużynę. Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo z szanownych sponsorów. Wszystkim w imieniu dzieci, Rady Pedagogicznej, pracowników naszej placówki z całego serca dziękuję.

  Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, którzy poświęcili swój czas, zaangażowali się we wszystkie działania, które zakończyły się uroczystością ślubowania. Dowiedli po raz kolejny, jak ważne jest dla nich szczęście, radość naszych milusińskich i jak najlepszy wizerunek naszej placówki.

  Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w galerii zdjęć.

  Z wyrazami szacynku
  Dyrektor Przedszkola - Iwona Rutecka


  2014-10-21

  Ceny posiłków

  3 posiłki - 7.00 zł

  2 posiłki - 6.50 zł  2014-03-24

  "Ćwiczyć każdy może"

  Nasze przedszkole włączyło się do Ogónopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i mlodzieży.

  Przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia, między innymi organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe; prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie; organizujemy zajęcia, w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział itp.

  W poniedziałek 24.03. 2014r. w ramach Akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole odwiedził pan Tomasz Rutecki - siatkarz, który jest zawodnikiem KS Camper Wyszków. Pan Tomasz opowiedział dzieciom jak wygląda dzień sportowca, ile musi trenować i jak się odżywiać aby osiągnąć sukces. Pokazał dzieciom wiele ćwiczeń i zabaw z piłką,w których dzieci miały możliwość uczestniczyć. Był też czas na wspólne zdjęcie i rozdanie autografów. Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi za wizytę w naszym przedszkolu!


 • Galerie zdjęć

 • Drużyna i orkiestra strażacka - galeria zdjęć

  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
 • Drużyna i orkiestra strażacka - filmy

  Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce...

 • Nasze osiągnięcia


   


   

 • Filmy

  Amelka w roli głównej - Carmen
  Tygryski niczego się nie boją - Vabank
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kochane Maleństwa jako Kaczuszki
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Kochane Maleństwa w piosence "Pluszowy Miś"
  Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
  Koncert TOS cd...
  Dzień niezapominajki
  Wielkanoc na Kujawach
  Wielkanoc na Kujawach
  Powitanie wiosny
  Spotkanie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
  Spotkanie z muzyką etniczną
 • Kadra pedagogiczna w 2018/2019


  dyrektor przedszkola

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 3-latków - MALEŃSTWA

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Joanna Kowalska

  Nauczyciel kontraktowy.  grupa 4-latków - KRÓLICZKI

  mgr
  Aleksandra Wawrzonkowska

  Nauczyciel mianowany

  Integrator strony WWW.
  Ewa Utko

  Nauczyciel mianowany.  grupa 5 - KANGURKI

  mgr
  Izabela Rakusiewicz

  Nauczyciel kontaktowy

  Integrator strony WWW.
  Maria Krzewińska

  Nauczyciel mianowany.  grupa 6-5-latków - TYGRYSKI

  mgr
  Marzena Fabisiak

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Marzena Klat-Cichorz

  Nauczyciel stażysta.  grupa 6-latków - SÓWKI

  mgr
  Mariola Kopyłowska

  Nauczyciel dyplomowany.
  Grażyna Drogowska

  Nauczyciel mianowany.  psycholog

  mgr
  Karolina Mroczek  logopeda

  mgr
  Beata Krajewska

  Nauczyciel dyplomowany  język angielski

  mgr
  Adrianna Kowalska  rytmika

  mgr
  Dorota Reniecka  religia

  mgr
  Sandra Borowska  pomoc nauczyciela


  Agnieszka Będzieszak

  główna księgowa


  Grażyna Malinowska  intendent


  Agnieszka Gawrońska  kucharka


  Bożena Antoszewska  pomoc kucharki


  Elżbieta Bujalska  woźna


  Edyta Włodarska  woźna


  Ida Jastrzębska  woźna


  Joanna Rosińska  woźna


  Karolina Sajdak  konserwator


  Marian Morawski • Jadłospis Wydrukuj jadłospis

  UWAGA!
  Drodzy rodzice w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 25 października 2011(załącznik II) kolorem czerwonym na jadłospisie zaznaczone są alergeny zawarte w zużytych produktach do przygotowania posiłków


  PEŁEN SKŁAD POSIŁKÓW SERWOWANYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU ZNAJDUJE SIĘ U INTENDENTA.


  PONIEDZIAŁEK (2019-10-14)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • kiełbasa krakowska
  • masło (białko mleka)
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa marchewkowa zabielana śmietaną na wywarze miesno-warzywnym(marchew, pietruszka,seler, por, ziemniaki, imbir, cytryna, sól, pieprz do smaku) (białko mleka, seler)
  • naleśniki ze szpinakiem( szpinak, żólty ser) (gluten,jaja,białkomleka)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • tort z masą śmietankową (białko mleka, jajka, gluten)

  WTOREK (2019-10-15)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • ser topiony
  • mleko (mleko)
  • rzodkiewka
  • szczypior
  • jabłko
  Obiad:
  • żurek z białą kiełbasą zabielany jogurtem naturalnym (białko mleka, gluten, jaja, soja)
  • bułka kajzerka (gluten)
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • pudding waniliowo-czekoladowy (białko mleka)

  ŚRODA (2019-10-16)

  Śniadanie:
  • bułka pszenna (gluten)
  • ketchup (seler)
  • masło (białko mleka)
  • parówka (gluten z pszenicy, laktoza z mleka)
  • herbata
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa ogórkowa na wywarze mięsno-warzywnym zabielana jogurtem naturalnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka)
  • kotlet z jajka (jajka,gluten)
  • surówka z marchwi i jabłek
  • ziemniaki z zieleniną
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • ryż na mleku z musem truskawkowym (mleko)

  CZWARTEK (2019-10-17)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • płatki z mlekiem (mleko)
  • twaróg (białko mleka)
  • szczypior
  • jabłko
  Obiad:
  • neapolitanka na wywarze mięsno-warzywnym (warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka)
  • makaron rurki z mięsem mielonym, sosem pomidorowym i żółtym serem (gluten, białko mleka)
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • chleb razowy (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • napój
  • powidła śliwkowe

  PIĄTEK (2019-10-18)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • ketchup (seler)
  • masło (białko mleka)
  • ser żółty (białko mleka)
  • herbata z cytryną
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa fasolowa na wywarze mięsno-warzywnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy)
  • ryba smażona (jajka, gluten)
  • ogórek kiszony
  • ziemniaki z zieleniną
  • kompot(mieszanka kompotwa:śliwka, jabbłko, czarna porzeczka, wiśnia, truskawka, czerwona porzeczka)
  Podwieczorek:
  • słomka ptysiowa (gluten )
  • napój

 • Rada rodziców

  • Przewodniczący - Roman Śmieszny
  • Wiceprzewodnicząca - Natalia Kaczmarek-Marjańska
  • Skarbnik - Karolina Stolarska
  • Sekretarz - Katarzyna Jabłońska


  RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU PODAJE ADRES E-MAILOWY DO KORESPONDENCJI : rodzicezkubusia@wp.pl


  SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI: 70 zł

  SKŁADKĘ PROSIMY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA: 15 9550 0003 2008 0090 9837 0001

  ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WPŁATY W DWÓCH RÓWNYCH RATACH: 1-sza RATA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 , 2-ga RATA DO 10 LUTEGO 2018

 • Kontakt

  Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

  ul. Wierzbowa 10, 87-720 Ciechocinek
  87-720 Ciechocinek
  Tel: (54) 283 44 89
  Tel: (54) 283 60 80
  Tel/Fax: (54) 283 60 83
  E-mail: ps2ciech@op.pl
  NIP: 891-149-63-81

  RODO

  Formularz kontaktowy

  Nr konta (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy):
  87 9550 0003 2008 0090 6201 0001

 • Obowiązek informacyjny - RODO

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z następującą dokumentacją:

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole...

  Wniosek o udostępnienie danych

  Wniosek o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa

 • Statut

  Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.  

  Tekst jednolity po zmianach.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
  Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
  Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 r. poz. 1157).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).

  "Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie mu stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości"
  Carl Roger

  Misja Przedszkola:

  "Jestem dzieckiem, człowiekiem, Polakiem, jestem częścią świata" (z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych oraz edukacji ekologicznej).

  Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poznawania i kształtowania tradycji a także umiejętności zgodnych w wartościami uniwersalnymi. Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeby i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażać w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

  Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością, bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo. Absolwenci naszego przedszkola będą aktywni, bogaci wewnętrznie, otwarci na świat, wolni od zahamowań i uprzedzeń, wrażliwi, tolerancyjni. Cechować ich będzie kreatywność myślenia i działania. „Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć mu warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości” (Carl Roger).

  Wizja Przedszkola:

  Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

  Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi – rodzicami – pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas proces opiekuńczo-wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o autorskie programy, wyrównywanie szans i promocje zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  Przedszkolne oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczego działania i kształtowania u dzieci samodzielności.

  Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i wzajemnym zaufaniu kierując się wartościami takimi jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie, wrażliwość, prawda, piękno, dobro, miłość, przyjaźń, równość, patriotyzm co daje uznanie w ocenie rodziców, są współpartnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.

  Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniach twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka niezależnie od jego wrodzonego potencjału intelektualnego.

  Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna dzieci wykorzystana jest do indywidualnego doboru metod i form dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się na miarę swoich możliwości intelektualnych.

  Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Nowe formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka integrują rodziców i nauczycieli.

  Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku. Dobra baza, wyposażenie, przestronne jasne sale, estetyka pomieszczeń i otoczenia w środowisku dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz wpływa na wysoką ocenę naszej placówki....

  Ściągnij statut

 • Podstawa programowa

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Kliknij poniżej, aby otworzyć ustawę...