Trwa ładowanie strony...

Czekasz... sek.

 • O nas

  Przedszkole Kubusia Puchatka to jest naprawdę wyjątkowe przedszkole, to miejsce, w którym ożywają zapomniane a jakże dziś cenne wartości:

  • * miłość do drugiego człowieka,
  • * bezwarunkowa akceptacja,
  • * mądrość,
  • * uczciwość,
  • * szacunek do praw i potrzeb małego dziecka,
  • * życie w harmonii ze światem przyrody,
  • * szacunek dla indywidualnych dążeń,
  • * akceptacja swobodnej ekspresji twórczej,
  • * zrozumienie drugiego człowieka,
  • * dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • * dostrzeganie granicy między dobrem a złem.


  ROBIMY WSZYSTKO, BY NASZE PRZEDSZKOLE BYŁO MIEJSCEM:
  - ludzi szczęśliwych,
  - żyjących w zgodzie z sobą i otaczającym światem,
  - w pełni wykorzystujących swoje zdolności oraz możliwości intelektualne i emocjonalne.

  - Nasze przedszkole oferuje Państwu wychowanie dzieci aktywnych, bogatych wewnętrznie, otwartych na świat, świadomych własnych możliwości, wolnych od zahamowań i uprzedzeń, tolerancyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań.
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku to placówka 5 - oddziałowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 16:00. To przedszkole ekologiczne, przestrzenne, bez barier architektonicznych z pięknym ogrodem zabaw dla dzieci.
  - Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3- 6 lat. Zapisy dzieci na nowy rok szkolny dokonywane są od 1 marca- 31 marca każdego roku zgodnie z Regulaminem przyjęć dzieci do przedszkola załączonym w OGŁOSZENIACH. Okres przyjęć do przedszkola dzieci 3- letnich poprzedzony jest wstępną adaptacją wspieraną wspólnie przez nauczycieli i rodziców.
  - W przedszkolu stwarzane są warunki do rozwoju każdego dziecka, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji szkolnej.
  - Wysoką jakość nauczania i wychowania placówka osiąga przez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych takich jak:

  - pedagogika zabawy;
  - twórcze metody aktywności ruchowej i tańca K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, M. A. Kniesów;
  - metoda Dobrego Startu;
  - metoda Denissona;
  - metoda Batii Strauss
  - metoda Doroty Dziamskiej
  - metody i techniki aktywności twórczej;
  - logoterapia;
  - muzykoterapia;
  - inne.

  - Dzieci naszego przedszkola uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach dziecięcych. - Przedszkole zapewnia także specjalistyczną pomoc dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych dzięki dobrze układającej się współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną (psychologiem, pedagogiem). W placówce zatrudniony jest logopeda, psycholog. - Nasze przedszkole wypracowało wiele form działalności, które stały się tradycją tej placówki:

  - czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej: zajęcia otwarte oraz dni i zabawy adaptacyjne, warsztaty dla rodziców - "Kultywowanie tradycji", Spotkania Opłatkowe, "Wspólne kolędowanie"- Jasełka; - uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny oraz pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego); - organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

  - Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na wszelkie nowości i doświadczoną zawodowo. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach. - Placówka aktywnie współpracuje z Przedszkolem Publicznym w Raciążku, Szkołą Podstawową nr 1 w Ciechocinku, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Aleksandrowie Kuj., Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku, GOK w Raciążku; - Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących: "Góra Grosza", "I ty możesz zostać Św. Mikołajem", "Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Zakręcona akcja".

  W trosce o zdrowie naszych dzieci:

  - promujemy zdrowy styl życia, - troszczymy się o urozmaicone posiłki bogate w białko, witaminy i inne składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, zgodnie ze współczesnymi tendencjami zdrowego żywienia.

  Koncepcja pracy przedszkola

  KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PLACÓWKI PUBLICZNEJ – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU

  „Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”

  „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
  J.P.II

  1. PODSTAWA PRAWNA:

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • * ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
  • * podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • * Statucie Przedszkola,
  • * Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru peda­gogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

  2. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

  Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizie dokumentów, wywiady, ankiety.

  3. CELE I ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI:

  • * przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
  • * zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • * organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • * zrównoważony rozwój dzieci,
  • * wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych,
  • * tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności,
  • * wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka na wszystkich płaszczyznach,
  • * współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • * wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • * stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką,
  • * zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,
  • * śledzenie losów absolwentów,
  • * dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami i mediami, pozyskiwanie sponsorów.

  4. WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole twórcze, otwarte, bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji. Panuje tu (między dziećmi –rodzicami –pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany proces opiekuńczo – wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o programy autorskie, wyrównywanie szans i promocję zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  POBIERZ PEŁEN TEKST KONCEPCJIProgram wychowawczy

 • Ramowy plan dnia

  • 6.00-7.15 - schodzenie sie dzieci, zabawy integrujące gupę i dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; konstrukcyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
  • 7.15-8.15 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, pozostałe dzieci zabawy dowolne,
  • 8.15-8.30 - ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe, czynności higieniczno-porządkowe samoobsługowe,
  • 8.30-9.00 - śniadanie i czynnosci higieniczno-porządkowe, samoobsługa
  • 9.00-10.00 - sytuacje edukacyjne - realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dzieci zgodny z ich możliwościami z uwzględnieniem zadania diagnostyczno - prognostycznego
  • 10.00-10.15 - zabawy dowolne i w/g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne,
  • 10.15-10.30 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 10.30-11.20 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub w sali i prace w kąciku przyrody, zabawy sportowe.
  • 11.20-11.35 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługa
  • 11.35-12.00 - obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
  • 12.00-12.10 - czynności higieniczno-porządnowe
  • 12.10-13.30 - poobiedni odpoczynek (bajkoterapia) [3-latki -leżakowanie] pozostałe dzieci- zabawy realksacyjne, tematyczne, konstrukcyjne i wg zainteresowań,
  • 13.30-13.45 - czynności higieniczno - porządkowe, samoobsługa
  • 13.45-14.00 - podwieczorek
  • 14.00-15.00 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali i prace w kąciku przyrody,
  • 15.00-16.00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne na dywanie, w kacikach zainteresowań i przy stolikach, rozchodzenie sie dzieci.


 • Aktualności

  2017-07-13

  OGŁOSZENIE

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU ZATRUDNI OD DNIA 1.09.2017 ROKU NAUCZYCIELA JEZYKA ANGIELSKIEGO. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PRZEDSZKOLU (UL.WIERZBOWA 10) LUB TELEFONICZNIE 542834489


  2017-06-30

  Wakacje!!!

  Wszystkim Rodzicom dziękujemy za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radści i odpoczynku.

  Naszym przedszkolakom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola

  życzy:

  Dyrektor i personel Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2017-06-24

  Zjeżdżalnie dmuchane w przedszkolu

  Informujemy,że w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach porannych (od godz.9.00)  dzieci z naszego przedszkola będą bawiły się w ogrodzie przedszkolnym na dmuchanych zjeżdżalniach.

  Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby na czas zabawy na dmuchańcach zapewnili dzieciom odpowiedni strój ( dziewczynki - getry, bluzki na długi rękaw, chłopcy - spodnie, bluzki na długi rękaw). Dziękujemy!


  2017-06-20

  Podziękowania dla rodziców dzieci z grupy "Sówki"

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Przedszkolaki składają serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci z grupy "Sówek" za prezent na zakończenie przedszkola - piękne parasole ogrodowe.

  Pragniemy również podziękować Rodzicom za współpracę, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych w latach 2013 - 2017.

  Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wszystkim Rodzicom wytrwałości w codziennej pracy, wielu sukcesów a także powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

  Dyrektor Przedszkola i nauczycielki grupy


  2017-06-20

  Podziękowania dla nauczycielek od rodziców dzieci z grupy

  Bardzo dziękujemy za tak miłe słowa!!! 


  2017-06-18

  DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA DRUGIE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2017 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-06-01

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

  TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2  IM. KUBUSIA PUCHATKA NA ROK SZKOLNY 2017/18

   

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 1.06.2017r. do 06.06.2017r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola do 14.06.2017r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  20.06.2017r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20.06.2017r. do 30.06.2017r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 03.07.2017r.
  6. Składanie wni9sków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 10.07.2017r.
  7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 14.07.2017r.
  8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 21.07.2017r.
  9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 28.07.2017r.


  2017-05-08

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!!

  SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE!

  W DNIACH OD 10 DO 26 MAJA 2017 ROKU BĘDĄ PODPISYWANE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018.


  2017-05-08

  SPOTKANIE ADAPTACYJNE DZIECI 3-LETNICH

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z RODZICAMI NA PIERWSZE SPOTKANIE ADAPTACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 MAJA 2017R. (WTOREK) O GODZINIE 15.00.

  DZIECI WRAZ Z RODZICAMI ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU, ABY UŁATWIĆ DZIECKU ZAPRZYJAŹNIENIE SIE Z PRZEDSZKOLEM.

                                                                          ZAPRASZAMY!

   

   


  2017-04-28

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄD

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU NA ROK SZKOLNY 2017/18

  LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH:

  1. Nadia Justyna Groncikowska

  2. Otylia Jędruszczak

  3. Aleksander Jacek Czajka

  4. Zofia Stolarska

  5. Lena Badźmirowska

  6. Albert Lewandowski

  7. Aleksander Domanowski

  8. Aleks Popławski

  9. Kornelia Chyb

  10. Borys Sajdak

  11. Gabriela Szczęsna

  12. Natasza Groszkiewicz

  13. Adrian Makowski

  14. Mikołaj Matusiak

  15. Jan Dębicki

  16. Tymon Niedziałek

  17. Hanna Ogrodowska

  18. Jakub Gołębiewski

  19. Julia Dąbrowska

  20. Zofia Małgorzata Urbańska

  21. Lena Centkowska

  22. Zuzanna Sikorska

  23. Lena Maria Pacholska

  24. Jakub Dominik Stasiak

  25.  Adam Szczęsny

  26. Lena Woźniak

  27. Martyna Dębowska

  28. Kacper Woźniak

  29. Aleksander Suwalski Latopolski

  30. Zofia Brzustowicz

  31. Blanka Mikszewicz

  32. Miłosz Śmigielski

  33. Jagoda Sadownik

  34. Wiktoria Wróbel

  35. Julia Oliwia Migdalska

  LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH:

  1. Michalina Góra

  2. Julia Olkiewicz

  3. Adela Magdalena Rybacka

  4. Maciej Smoliński

  5. Natan Szreiber

  6. Szymon Trzciński

   

  Data podania informacji do wiadomości publicznej: 28.04.2017r.

   

  Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci nieprzyjętych mają prawo do składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola do 05.05.2017r. do Komisji Rekrutacyjnej.

  Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 10.05.2017r.

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  01.06.2017 r.  - 06.06.2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

  Do 14.06.2017 r.  - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

  20.06.2017 r.  - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  20.06.2017r.  - 30.06.2017 r.  - potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  03.07.2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Do 10.07.2017r. - składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

  Do 14.07.2017r. - przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów do przedszkola

   

   


  2017-04-20

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  SZANOWNI PAŃSTWO!
  PROSZĘ O POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA U DYREKTORA JEDNOSTKI DO DNIA 27.04.2017 R. POTWIERDZENIE WOLI BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2017R.
  LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI BĘDZIE PODANA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 28 KWIETNIA 2017 ROKU.

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA - IWONA RUTECKA


  2017-04-11

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy za bardzo miłą niespodziankę mamie Hani  - Pani Ani Szulc za piękny i bardzo smaczny tort. Pani Ania ofiarowała nam ten tort w podziękowaniu za przygotowanie koncertu.  Dziękujemy!


  2017-04-09

  PODZIĘKOWANIE

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym "Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce" a przede wszystkim:

  • Rodzicom przedszkolaków za pomoc podczas koncertu przy przebieraniu dzieci oraz kwestowanie podczas koncertu
  • Rodzicom Emmy i Oliwiera - Państwu Jastrzębskim oraz Panu Bartoszak za pomoc w przewiezieniu rzeczy potrzenych podczas koncertu
  • Mamie Mikołaja i Adama - Pani Katarzynie Drwięga za fotografowanie podczas koncertu.

  Jeszcze raz dziękujemy i cieszymy się,że zawsze możemy na Państwa liczyć!

                                           Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola

   


  2017-04-04

  KONKURS PLASTYCZNY

  PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
  pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE ”


  Cele: 

  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej
  • pobudzanie wyobraźni  
  • rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi
  • rozbudzanie poczucia estetyki i piękna

  Regulamin: 

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 (297 x 210).
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • Termin i miejsce przynoszenia prac: 11 kwiecień 2017r. (wtorek) , grupa przedszkolna.
  • uczestnik może wykonać jedną pracę.
  • praca powinna  zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy przedszkolnej).
  • jury w ocenie wykonanych prac będzie kierować się następującymi kryteriami: praca wykonana zgodnie z tematem konkursu ( na miarę możliwości wiekowych dziecka), estetyka wykonania
  • jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki 
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola.
  • wszystkie zgromadzone prace przechodzą na własność organizatora.
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom,  a zwycięzcy nagrody.

  Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

  Koordynator: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska.

  Organizator  zaprasza do udziału w konkursie i życzy wszystkim przedszkolakom wspaniałych pomysłów oraz pięknych chwil spędzonych na rozwijaniu zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.


  2017-03-24

  Spotkanie z panią psycholog

  Drodzy Rodzice dzieci z grupy 5 latków i 6 latków informujemy,że w dniu 30 marca 2017r. o godzinie 15.10 odbędzie się spotkanie z panią psycholog na temat " Korygowanie oddziaływań wychowawczych". Serdecznie zapraszamy!


  2017-03-22

  Koncert charytatywny

       Dzieci, pracownicy oraz przyjaciele Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku zapraszają na wyjątkowy

                               KONCERT CHARYTATYWNY

      pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinek

                „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE PAMIETAJĄ O AMELCE”

  8 kwietnia 2017r. (sobota),  godzina 11.00,  sala kina „Zdrój” w Ciechocinku

   

                                                                                           Zapraszamy!!!


  2017-03-22

  Dzień Otwarty w przedszkolu!!!

  Drogi Rodzicu!

  Szukasz przedszkola dla swojego dziecka, poznaj Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

  Zapraszamy na Dzień Otwarty - 23 marca 2017r. (czwartek) o godz.15.00

  W tym dniu proponujemy dzieciom i rodzicom:

  - spotkanie z Panią Dyrektor

  - wspólne zabawy z paniami i przedszkolakami m.in.:

  • zajęcia z orkiestrą strażacką
  • zabawy sensoryczne
  • zajęcia taneczne
  • zabawy ruchowe, plastyczne i konstrukcyjne

  Czekamy na Was!


  2017-03-22

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA

  W PRZEDSZKOLU KUBUSIA PUCHATKA „TRZY ŚWINKI” PRZEGONIŁY ZIMĘ A POWITAŁY WIOSNĘ

  W dniu wczorajszym jak co roku  świętowaliśmy w przedszkolu „Pierwszy Dzień Wiosny”. Przegoniliśmy zimę świetnymi humorami i wspólnymi zabawami... ale to nie koniec, ponieważ  w  naszym przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Rodzice przedszkolaków a dokładnie rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców przygotowali dla dzieci niespodziankę w postaci teatrzyku o „Trzech świnkach”, w którym – ku wielkiej uciesze przedszkolaków- sami odegrali wszystkie rolę. Choć bajkę o „Trzech świnkach” zna niemal każde dziecko, interpretacja rodziców okazała się absolutnie wyjątkowa i wzbudziła ogromny entuzjazm wśród najmłodszych widzów.

  Rodzice spisali się świetnie , a przedszkolaki nagrodziły ich za to ogromnymi brawami. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie przedstawienia. I jak to mówi nasza Pani Dyrektor : „Prosimy o więcej…”

  Zanim przedszkolaki rozeszły się do swoich sal na wiosenny posiłek Pani Dyrektor, jak przystało na przedszkole Kubusia Puchatka podziękowała „małym co nieco” nauczycielkom prowadzącym Przedszkolną Drużynę i Orkiestrę Strażacką  oraz „małym strażakom” za udział w niedzielnej uroczystej mszy świętej transmitowanej w telewizji TV Polonia.


  2017-03-19

  OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WIARYGODNE PRZEDSZKOLE!!!

  Miło nam poinformować,że otrzymaliśmy CERTYFIKAT WIARYGODNE PRZEDSZKOLE. Nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim Programie Wiarygodne Przedszkole i spełnia warunki określone w Regulaminie Programu jako przedszkole będące w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo naszym dzieciom.  


  2017-03-15

  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Aktywne ferie"

        Wyniki konkursu fotograficznego „Aktywne ferie” przeprowadzonego na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku

      Do dnia 21.02.2017r. do organizatora konkursu fotograficznego „Aktywne ferie” wpłynęło 17 prac. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku: Pani Iwona Rutecka;  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: Pan Marcin Strych; Nauczycielka grupy 3-latków, koordynator konkursu: Pani Izabela Rakusiewicz

  po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie oraz ramki.

  Spośród autorów prac członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:

  I miejsce Magda Michalak ( grupa „Maleństwa)”

  • II miejsce Tosia Matuszak ( grupa „ Kangurki”)

  • III miejsce Mateusz Stolarski (grupa „Kangurki”)

  Wyróżnienia otrzymali:

  Karina Sikorska (grupa „Maleństwa”)

  • Kinga Derengowska (grupa „Sówki”)

  • Julian Smardzewski (grupa „Maleństwa”)

   

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!! Wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.


  2017-03-06

  ZEBRANIE Z RODZICAMI - 9.03.2017r.

  Drodzy Rodzice dzieci z grupy 5 latków i 6 latków - w dniu 9 marca 2017r. miało odbyć się zebranie z panią psycholog, jednak z powodu choroby pani psycholog zebranie zostało odwołane. Natomiast zebranie rodziców z nauczycielami grup w tym dniu jest aktualne i odbędzie się o godz.15.15. Prosimy o obecność wszystkich rodziców na zebraniu, ponieważ omówimyna nim ważne sprawy bieżące. Serdecznie zapraszamy!


  2017-02-26

  KONKURS „PRZEDSZKOLNE PRZYSMAKI”

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych.

  • Przygotuj wraz z rodzicami (dziadkami, rodzeństwem) swoje ulubione, zdrowe danie.
  • Zrób z tych przygotowań relacje (zdjęcia, rysunki).
  • Napisz nazwę i dokładny przepis dania.
  • Prace należy wykonać w formacie A4 (kartka w pionie).

  Podpisane prace należy składać do 17.03.2017r .

  u nauczycielek poszczególnych grup lub drogą mailową: przepisdladziecka@interia.pl

  2. CELE KONKURSU:

  • wymiana doświadczeń i przepisów,
  • rozwijanie zainteresowań kulinarnych,
  • rozwijanie wyobraźni i talentów twórczych.
  • wdrażanie zasad zdrowego żywienia w życiu codziennym3. OCENA I NAGRODY:

  Oceny pracy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

  Każda praca oceniona zostanie w kategoriach: oryginalność, estetyka, kolorystyka, wrażenie ogólne, wartości odżywcze.

  Na laureatów czekają nagrody.


  2017-01-31

  Zapraszamy dzieci na bal karnawałowy!

  W dniu 14.02.2017r. odbędzie się bal karnawałowy. Zwracamy się z prośbą do rodziców o przebranie dzieci. Dziękujemy!


  2017-01-30

  Konkurs fotograficzny "Aktywne ferie"

                                  Konkurs fotograficzny

                                        „Aktywne ferie”

  Cele konkursu:

  - kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze wspólnym spędzaniem ferii

  - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

  - rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią, jako formy utrwalania rzeczywistości

  - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

  - inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

  Zasady uczestnictwa:

  - konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola

  - format zdjęcia dowolny

  - ramka zdjęcia powinna być wykonana własnoręcznie przez dziecko, rozmiar max. A4; technika wykonania ramki dowolna

  - uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

  - praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, grupa przedszkolna)

  - termin przynoszenia prac do 21.02.2017r.

  - każdy uczestnik otrzyma dyplom, dla laureatów nagrody

  - wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola, portalu  Facebook oraz w holu głównym przedszkola

   

  Kryteria oceny:

  - zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu

  - pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki przez dziecko

  -estetyka wykonania całości pracy

  - koordynator Izabela Rakusiewicz 


  2017-01-11

  Dzień Babci i Dziadka

  25.01.2017r o godz. 10.00 Zapraszamy wszystkie Kochane Babcie oraz wszystkich Kochanych Dziadków do Kina "Zdrój" na Uroczystość z okazji Waszego święta.


  2017-01-03

  Szlachetna Paczka

   

  Szlachetne, świąteczne paczki dla 2 wybranych rodzin zostały przekazane. Wiemy od wolontariuszy, że obdarowanym sprawiły ogroną radość.

  Zaangażowanie w tą akcję to była lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!


  Bardzo serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się do akcji za szlachetne serca i okazaną pomoc. Życzymy, aby radość z obdarowywania,  pomagania, całkowitej bezinteresowności zaowocowała na następne lata.

                                                                                        Dziękujemy!!!


  2016-12-22

  Wesołych Świąt!!!

  Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia

  Jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

  Jest taka siła co spełnia marzenia…

  To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

   

  Właśnie takich Magicznych Świąt ,

  pełnych spokoju, refleksji, rodzinnego ciepła,

  bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

  wśród tych bliższych i tych dalszych,

  spędzonych z prawdziwą miłością i szczerą radością

  życzy:

  Dyrektor, dzieci oraz pracownicy

  Przedszkola Samorządowego nr 2

  im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku


  2016-12-15

  Drodzy Rodzice!

  Po występach dzieci 4 letnich nie zwrócono wszystkich białych czapek. Jeśli taka czapeczka została pomyłkowo zabrana do domu proszę o przeniesienie jej do przedszkola.Serdecznie dziękuję - nauczycielka grupy.


  2016-12-06

  Wyniki konkursu plastycznego "Pies i jego buda"

  Wyniki konkursu plastycznego „Pies i jego buda” przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Mój przyjaciel pies”.
  Dzieci dostarczyły na konkurs wiele pięknych prac wykonanych różnymi technikami. Wśród nich znalazły się pieski wykonane z piernika, plasteliny, ręcznika, puszki i  innych ciekawych materiałów.  Na konkurs wpłynęło 28 prac.
           W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:
  Z-ca Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku: Pani Ewa Utko
  Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim: mł.asp. Marta Białkowska - Błachowicz
  Nauczycielka grupy 3-latków: Pani  Izabela Rakusiewicz
  Nauczycielka grupy 6-latków: Pani Aleksandra Wawrzonkowska
  Jury przyznało uczestnikom następujące miejsca :
  Kategoria wiekowa 3- 4 latki:
  I miejsca: Julian Zalewski ( grupa „Maleństwa”)
  II miejsca: Jan Wiśniewski (grupa „Maleństwa”)
  III Miejsce: Gabriela Jaszczak (grupa „Króliczki”)

  Kategoria wiekowa 5-6 latki:
  I miejsca: Jakub Łęgowski  (grupa „Sówki”)
  II miejsca: Igor Lewandowski (grupa „Tygryski”)
  III Miejsce: Igor Słomkowski (grupa „Kangurki”)

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Mikołajki , podczas spotkania z właścicielami schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie  bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę. Mamy  nadzieję, że kolejny konkurs w naszym przedszkolu będzie się cieszył równie dużym zaangażowaniem.


  2016-11-29

  ZDJĘCIA ŚWIĄTECZNE - ZMIANA TERMINU!!!

  ZDJĘCIA ŚWIĄTECZNE

   

  Drodzy Rodzice informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ZDJĘĆ ŚWIĄTECZNYCH. Zdjęcia będą robione w przedszkolu w dniu  1.12.2016r. (czwartek) o godz.9.00.


  2016-11-28

  KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

  Drodzy Rodzice

  Serdecznie zapraszamy Was na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY zorganizowany w naszym przedszkolu w dniach 15 – 21 XII. Znajdziecie na nim min. świąteczne stroiki, oryginalne kartki oraz piękne ozdoby choinkowe. Prosimy o wykonanie wspólnie z dziećmi ozdób świątecznych i dostarczenie do nauczycielek w grupach do dnia 14 XII. Pieniążki z kiermaszu zostaną przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

  Zachęcamy do aktywnego udziału w powyższej akcji!


  2016-11-22

  KONKURS PLASTYCZNY – „MÓJ PRZYJACIEL – PIES”

  KONKURS PLASTYCZNY – „MÓJ PRZYJACIEL – PIES”

   

   Cele konkursu:

  •Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych

  •Budzenie szacunku i miłości do zwierząt

  •Nauka poprzez zabawę- wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców

  •Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka

  •Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw plastycznych i wspólnego spędzania czasu wolnego

  •Wzmacnianie więzi rodzinnych

  Regulamin konkursu:

  •Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola , obejmuje wszystkie grupy wiekowe

  •Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej psa i budy dla niego

  •Format prac: praca przestrzenna; Technika wykonania prac: dowolna

  •Termin przynoszenia prac: 02.12.2016r.

  •Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

  •Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika,  wiek uczestnika, nazwa grupy przedszkolnej

  •Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki

  •Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu

  •Wszystkie zgromadzone prace zostaną zaprezentowane w holu głównym przedszkola

  •Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: pomysłowość, estetyka pracy

  •Nagrody: zostaną przyznane miejsca (I,II,III w dwóch kategoriach wiekowych)

  •Koordynator konkursu: Ewa Utko, Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zapraszamy do udziału!!!


  2016-11-20

  KONKURS "Zbiórka karmy dla psów ze schroniska"

  Ogłaszamy konkurs międzygrupowy

  „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”

   

  Drodzy rodzice i dzieci jeśli nie jest Wam obojętny los

   bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych psów – pomóżcie im!!!

  W  dniach od 21.11.2016r. do 02.12.2016r. odbędzie się w grupach zbiórka karmy dla bezdomnych psów.

  Liczymy na Państwa pomoc i współzawodnictwo między grupami.

  Rozstrzygnięcie i przekazanie darów nastąpi podczas spotkania z pracownikiem schroniska.

   Zachęcamy do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy!!


  2016-11-07

  "Szczęście rozdajesz, gdy książki oddajesz"

  W dniach od 07.11.2016r. do 25.11.2016r. odbędzie się w naszym przedszkolu zbiórka książek oraz artykułów papierniczych dla Oddziału Dziecięcego ze Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. 

  Zbieramy: książki, kredki, kolorowanki, kartki A4 9 (do rysowania).

  Państwa pomoc z pewnością ułatwi dzeciom pobyt w szpitalu, wywoła uśmiech na ich twarzach oraz pozwoli zapomniec o chorobie.

   

   


  2016-10-17

  Podziękowania!

  Dyrektor i dzieci serdecznie dziękują 
  Państwu Szulc za wspaniały tort przekazany
  na Uroczystość 90-tych Urodzin Kubusia Puchatka!!!!!!!!

  DZIĘKUJEMY!!!!!!


  2016-10-16

  Przedszkolny przegląd twórczości artystycznej dzieci i rodziców – „DARY JESIENI”

  Przedszkolny przegląd twórczości artystycznej dzieci i rodziców – „DARY JESIENI”

  Cele przeglądu:
  • rozwijanie dziecięcej twórczości plastyczno-technicznej
  • pobudzanie wyobraźni
  • dostrzeganie piękna jesiennej przyrody
  • zachęcanie rodziców do wspólnych, ciekawych i radosnych działań z dzieckiem
  • inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem


  Regulamin przeglądu:
  • przegląd przeznaczony jest dla dzieci i rodziców(opiekunów) z naszego przedszkola. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
  • zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej z jesiennych darów zebranych w sadzie, ogrodzie, parku czy lesie.
  • technika wykonania prac – dowolna.
  • termin przynoszenia prac: 24-26.10.2016r. 
  • uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
  • praca powinna być opisana( tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka oraz współpracującego rodzica, wiek dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)
  • każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom i nagrodę 
  • organizatorem przeglądu jest Przedszkole Samorządowe nr2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
  • koordynator przeglądu: Izabela Rakusiewicz, Aleksandra Wawrzonkowska


  2016-10-12

  Dzień Edukacji Narodowej

  ,,Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny"

                                                                      Czesław Miłosz

   

           Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi składam najserdeczniejsze podziękowania za codzienny trud, za cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancję i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, radości z każdego dnia, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim powodzenia w życiu osobistym.

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                       Iwona Rutecka

                                            Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2

                                                                  im.Kubusia Puchatka


  2016-09-01

  Witamy po wakacjach

  Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
  Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2016/2017.

                            Dyrektor, nauczycielki oraz pracownicy przedszkola


  2016-06-07

  Zmiana numeru fax!!!

  Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru fax - 54 283 60 83


  2015-04-01

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  POBIERZ


  2014-11-21

  ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLNEJ DRUŻYNY STRAŻACKIEJ - Cały film TUTAJ

  14 listopada 2014 r. w sali ciechocińskiego kina „Zdrój” odbyło się ślubowanie pierwszej w województwie Kujawsko – Pomorskim Przedszkolnej Drużyny Strażackiej, która powstała przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były panie Marzena Fabisiak i Ewelina Borowska, realizatorami Rada Pedagogiczna i pracownicy przedszkola oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, który objął Honorowy Patronat uroczystości, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Małgorzata Jarecka – Krzemkowska, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Kubik, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej bryg. Andrzej Mucha, Prezes Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Marciniak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie Tomasz Osiński, Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele zakładów pracy, sponsorzy.

  Uroczystość uświetniły występy dzieci z przedszkola, które przygotowane były przez nauczycielki: Grażynę Drogowską, Marię Krzewińską, Mariolę Kopyłowską, Izabelę Rakusiewicz, zespół taneczny „Świerszcze” pod kierunkiem pana Włodzimierza Słodowicza oraz wspaniała Orkiestra przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku na czele z kapelmistrzem panem Andrzejem Lewandowskim. Całą imprezę prowadziła niezawodna jak zawsze nauczycielka pani Maria Krzewińska.

  Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc, ofiarność i wielkie serce ludzi dobrej woli. Zakup mundurów, hełmów, nakładek na buty i wielu innych akcesoriów możliwy był dzięki sponsorom. Pragnę z całego serca podziękować: Burmistrzowi Ciechocinka Leszkowi Dzierżewiczowi za wsparcie nie tylko finansowe, pani Barbarze Kawczyńskiej dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury za udostępnienie Sali kina „Zdrój”, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomirowi Rybarczykowi, członkowi zarządu OSP Karolowi Kowalskiemu i wszystkim członkom OSP w Ciechocinku, fundacji „Pro Omnibus” i panu Leszkowi Promińskiemu za nagłośnienie, człowiekowi wielkiego serca panu Markowi Gorzyckiemu za nieodpłatny przewóz dzieci z przedszkola do kina. Nasi wspaniali sponsorzy to: firma „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Prezes Sanatorium „Chemik”, Prezes Zarządu Sanatorium „Łączność”, Hurtownia „Tężnia”, Prezes Zarządu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Prezes Komunalnego Przędsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, firma handlowo – usługowa Iwona, Marek Nikodem, firma handlowo – usługowa SAD D. i S. Miedziak, NZDZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Konrad Włodarczyk, zakład cukierniczy „WUZETKA” Jan Szulc, FHU „AGAT” Barbara Matwiej, Prezes Zarządu POLEX Spółka z o.o., sklep owocowo-warzywny Jacek Makowski, firma „MK-REM” Remigiusz Krakowiecki. Dziękuję rodzicom, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na naszą drużynę. Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo z szanownych sponsorów. Wszystkim w imieniu dzieci, Rady Pedagogicznej, pracowników naszej placówki z całego serca dziękuję.

  Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, którzy poświęcili swój czas, zaangażowali się we wszystkie działania, które zakończyły się uroczystością ślubowania. Dowiedli po raz kolejny, jak ważne jest dla nich szczęście, radość naszych milusińskich i jak najlepszy wizerunek naszej placówki.

  Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w galerii zdjęć.

  Z wyrazami szacynku
  Dyrektor Przedszkola - Iwona Rutecka


  2014-10-21

  Ceny posiłków

  3 posiłki - 7.00 zł

  2 posiłki - 6.50 zł  2014-03-24

  "Ćwiczyć każdy może"

  Nasze przedszkole włączyło się do Ogónopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i mlodzieży.

  Przedszkole podejmuje wiele działań na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia, między innymi organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe; prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie; organizujemy zajęcia, w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział itp.

  W poniedziałek 24.03. 2014r. w ramach Akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole odwiedził pan Tomasz Rutecki - siatkarz, który jest zawodnikiem KS Camper Wyszków. Pan Tomasz opowiedział dzieciom jak wygląda dzień sportowca, ile musi trenować i jak się odżywiać aby osiągnąć sukces. Pokazał dzieciom wiele ćwiczeń i zabaw z piłką,w których dzieci miały możliwość uczestniczyć. Był też czas na wspólne zdjęcie i rozdanie autografów. Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi za wizytę w naszym przedszkolu!


 • Galerie zdjęć

 • Drużyna i orkiestra stracka - galeria zdjęć

 • Drużyna i orkiestra strażacka - filmy

 • Nasze osiągnięcia


   


   

 • Filmy

  Amelka w roli głównej - Carmen
  Tygryski niczego się nie boją - Vabank
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce
  Kochane Maleństwa jako Kaczuszki
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Wspaniali Strażacy z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej
  Kochane Maleństwa w piosence "Pluszowy Miś"
  Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
  Koncert TOS cd...
  Dzień niezapominajki
  Wielkanoc na Kujawach
  Wielkanoc na Kujawach
  Powitanie wiosny
  Spotkanie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
  Spotkanie z muzyką etniczną
 • Kadra pedagogiczna w 2016/2017


  dyrektor przedszkola

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  grupa 3-latków - MALEŃSTWA


  Maria Krzewińska

  Nauczyciel mianowany.  mgr
  Izabela Rakusiewicz

  Nauczyciel kontraktowy.

  Integrator strony WWW  grupa 4-latków - KRÓLICZKI

  mgr
  Iwona Rutecka

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Ewelina Borowska

  Nauczyciel stażysta.
  (zastępstwo za Mariolę Kopyłowską)  grupa 5-latków - KANGURKI


  Beata Linowska

  Nauczyciel mianowany.
  Ewa Utko

  Nauczyciel mianowany.  grupa 5-6 latków - TYGRYSKI

  mgr
  Marzena Fabisiak

  Nauczyciel dyplomowany.  mgr
  Marzena Klat-Cichorz

  Nauczyciel stażysta.
  (zastępstwo za Grażynę Drogowską)  grupa 6-latków - SÓWKI

  mgr
  Aleksandra Wawrzonkowska

  Nauczyciel kontraktowy

  Integrator strony WWW  mgr
  Joanna Kowalska

  Nauczyciel kontraktowy.  psycholog

  mgr
  Aleksandra Stocka  logopeda

  mgr
  Beata Krajewska  język angielski

  mgr
  Paweł Matynia  rytmika

  mgr
  Marek Droba  religia

  mgr
  Tomasz Thiede  główna księgowa


  Grażyna Malinowska  intendent


  Agnieszka Gawrońska  kucharka


  Bożena Antoszewska  pomoc kucharki


  Elżbieta Bujalska  woźna


  Danuta Ryc  woźna


  Lucyna Przekwas  woźna


  Joanna Rosińska  woźna


  Agnieszka Będzieszak  woźna


  Karolina Sajdak  konserwator


  Marian Morawski • Jadłospis Wydrukuj jadłospis

  UWAGA!
  Drodzy rodzice w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 25 października 2011(załącznik II) kolorem czerwonym na jadłospisie zaznaczone są alergeny zawarte w zużytych produktach do przygotowania posiłków


  PONIEDZIAŁEK (2017-07-24)

  Śniadanie:
  • chleb pszenny (gluten)
  • kiełbasa tatrzańska
  • masło (białko mleka)
  • pomidory
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa kalafiorowa na wywarze mięsno- warzywnym zabielana śmietaną(warzywa z wywaru ścierane są do zupy (białko mleka)
  • sos węgierski(parówki , pieczarki, koncentrat pomidorowy) (białko mleka)
  • bułka kajzerka (gluten)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • crispy owocowe
  • deser mleczno-czekoladowy

  WTOREK (2017-07-25)

  Śniadanie:
  • chleb pszenny (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • twaróg (białko mleka)
  • mleko (mleko)
  • rzodkiewka
  • szczypior
  • jabłko
  • kakao
  Obiad:
  • zacierki na wywarze mięsno-warzywnym(warzywa z wywaru ścierane są do zupy , natka pietruszki)
  • kurczak ala gyros
  • marchew gotowana z zielonym groszkiem
  • ziemniaki z zieleniną
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • kisiel z owocami

  ŚRODA (2017-07-26)

  Śniadanie:
  • bułka pszenna (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • miód
  • płatki z mlekiem (mleko)
  • jabłko
  Obiad:
  • rosół z kawałkami kurczaka (uda z kurczaka,warzywa z wywaru ścierane są do zupy)
  • makaron z jajkiem (jajka, gluten)
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • arbuz

  CZWARTEK (2017-07-27)

  Śniadanie:
  • chleb pszenny (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • pasta mięsna(łopatka pieczona, masło, musztarda, majonez do smaku) (białko mleka ,gorczyca)
  • kawa inka z mlekiem słodzona miodem (gluten, mleko)
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa ziemniaczana na wywarze mięsno-warzywnym zabielana śmietaną(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka)
  • risotto z mięsem drobiowym i warzywami (białko mleka)
  • ryż
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • chleb razowy (gluten)
  • masło (białko mleka)
  • napój owocowy
  • powidła śliwkowe

  PIĄTEK (2017-07-28)

  Śniadanie:
  • chleb żytni (gluten)
  • ketchup (seler)
  • masło (białko mleka)
  • ser żółty (białko mleka)
  • herbata z miodem i cytryną
  • jabłko
  Obiad:
  • zupa brokułowa na wywarze mięsno-warzywnym zabielana śmietaną(warzywa z wywaru ścierane są do zupy) (białko mleka, gluten)
  • ryba po grecku (ryba, gluten, białko mleka)
  • ziemniaki z zieleniną
  • napój miodowo-cytrynowy
  Podwieczorek:
  • wafle ryżowo-zbożowe
  • sok marchewkowo-owocowy

 • Rada rodziców

  • Przewodniczący - Roman Śmieszny
  • Wiceprzewodnicząca - Alicja Rybarczyk
  • Skarbnik - Joanna Derengowska
  • Sekretarz - Natalia Kaczmarek-Marjańska


  RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR2 IM.KUBUSIA PUCHATKA W CIECHOCINKU PODAJE ADRES E-MAILOWY DO KORESPONDENCJI : rodzicezkubusia@wp.pl


  SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYNOSI: 70 zł

  SKŁADKĘ PROSIMY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA: 15 9550 0003 2008 0090 9837 0001

  ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ WPŁATY W DWÓCH RÓWNYCH RATACH: 1-sza RATA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2016 , 2-ga RATA DO 10 LUTEGO 2017

 • Kontakt

  Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

  ul. Wierzbowa 10, 87-720 Ciechocinek
  87-720 Ciechocinek
  Tel: (54) 283 44 89
  Fax: (54) 283 60 83
  E-mail: ps2ciech@op.pl
  NIP: 891-149-63-81

  Formularz kontaktowy

  Na konta (Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy):
  87 9550 0003 2008 0090 6201 0001

 • Statut

  Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.  

  Tekst jednolity po zmianach.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
  Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
  Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 r. poz. 1157).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).

  "Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie mu stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości"
  Carl Roger

  Misja Przedszkola:

  "Jestem dzieckiem, człowiekiem, Polakiem, jestem częścią świata" (z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych oraz edukacji ekologicznej).

  Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poznawania i kształtowania tradycji a także umiejętności zgodnych w wartościami uniwersalnymi. Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeby i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażać w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

  Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością, bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo. Absolwenci naszego przedszkola będą aktywni, bogaci wewnętrznie, otwarci na świat, wolni od zahamowań i uprzedzeń, wrażliwi, tolerancyjni. Cechować ich będzie kreatywność myślenia i działania. „Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć mu warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości” (Carl Roger).

  Wizja Przedszkola:

  Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

  Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi – rodzicami – pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, rozpoznajemy i realizujemy ich potrzeby oraz respektujemy prawa, zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas proces opiekuńczo-wychowawczy oraz działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaków, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu na wysokim poziomie gotowości szkolnej. Program edukacji przedszkolnej wzbogacany jest o autorskie programy, wyrównywanie szans i promocje zdrowia, kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych oraz edukację ekologiczną.

  Przedszkolne oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczego działania i kształtowania u dzieci samodzielności.

  Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i wzajemnym zaufaniu kierując się wartościami takimi jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie, wrażliwość, prawda, piękno, dobro, miłość, przyjaźń, równość, patriotyzm co daje uznanie w ocenie rodziców, są współpartnerami dążącymi do wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.

  Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniach twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka niezależnie od jego wrodzonego potencjału intelektualnego.

  Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna dzieci wykorzystana jest do indywidualnego doboru metod i form dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się na miarę swoich możliwości intelektualnych.

  Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Nowe formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka integrują rodziców i nauczycieli.

  Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku. Dobra baza, wyposażenie, przestronne jasne sale, estetyka pomieszczeń i otoczenia w środowisku dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz wpływa na wysoką ocenę naszej placówki....

  Ściągnij statut

 • Podstawa programowa

  Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

  Załącznik nr 1

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

  Celem wychowania przedszkolnego jest:

  1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

  11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

  12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

  13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

  2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

  Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

  Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

  Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

  2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

  3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

  4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

  5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;

  6) rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;

  2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

  3) samodzielnie ubiera się i rozbiera;

  4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

  3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; 2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

  2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

  3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;

  2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

  3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

  2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;

  3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

  4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

  5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

  7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

  2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

  8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

  2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;

  3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

  4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

  2) przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

  3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

  10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

  2) właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania;

  3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

  2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na miarę swoich możliwości.

  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

  2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

  3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

  2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

  3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

  4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;

  5) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

  6) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

  7) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

  8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.

  14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

  2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

  3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;

  4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami;

  5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

  6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

  7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);

  8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;

  9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania; 10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;

  2) zna swoje prawa i obowiązki;

  3) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

  4) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

  5) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

  6) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

  16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

  2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

  3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

  4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

  17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.
  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego;

  2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;

  3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;

  4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;

  5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy; 6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

  Zalecane warunki i sposób realizacji

  W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

  1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

  3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

  4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

  a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

  b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

  Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

  Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

  2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;

  3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.

  W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

  Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

  Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

  1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;

  2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

  3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

  Rolą nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.

  W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.