Przedszkole Zrównoważonego Rozwoju

Certyfikat Master Eco -Zrównoważony rozwój przedszkola

Drodzy Rodzice

Zależy nam aby Nasze Przedszkole „Kubusia Puchatka” funkcjonowało w życiu codziennym na zasadzie dopasowywania czterech puzzli: społecznego, kulturowego, przyrodniczego  i gospodarczego. Aby stworzyć jedną, harmonijną całość, postanowiliśmy ubiegać się o CERTYFIKAT Master Eco. To znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Master Eco jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. Jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.

Zrównoważony rozwój to:

„Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom”

„Zrównoważony rozwój jest takim rozwojem, w którym zaspokojone zostają potrzeby obecnych pokoleń bez uszczuplania możliwości zaspokojenia potrzeb, jakie będą miały przyszłe pokolenia. Rozwój nie jest zrównoważony, jeżeli potrzeby ludzi zaspokajane są kosztem zachowania przyrody i środowiska oraz harmonijnego i sprawiedliwego podziału dóbr”.

Zawarta w tej definicji wizja rozwoju uwzględnia zarówno populację ludzką, jak              i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.

Jakie korzyści płyną z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju?

Dla dziecka:

  • rozwija swój potencjał,
  • poszerza horyzonty,
  • zdobywa nowe, praktyczne umiejętności,
  • lepiej rozumie relacje i zależności we współczesnym świecie.

 

Przedszkole funkcjonujące według zasad zrównoważonego rozwoju:

W sercu każdego przedszkola znajdują się dzieci oraz dorośli, zajmujący się ich edukacją i wychowaniem (rada pedagogiczna oraz reszta pracowników). Wszyscy pracownicy (a więc nie tylko nauczyciele) ściśle ze sobą współpracują, by osiągnąć cel, do którego została powołane przedszkole: wykształcenia i wychowania ucznia. Współpracę tę również poszerzają o gremia zainteresowane pracą przedszkola: rodziców, radę rodziców, jednostkę prowadzącą i nadzorującą oraz o inne instytucje ze środowiska lokalnego.

Przedszkola mają wyraźnie określoną tożsamość, jasną wizję i misję, wiedzą dokąd zmierzają, jakie cele pragną osiągnąć, jakiego ucznia/dziecko ukształtować i jaką rolę odegrać w środowisku lokalnym. Takie przedszkola poszukują również świadomie i zdecydowanie kontaktu ze wszystkimi osobami i instytucjami, którym zależy na dobrych efektach ich pracy. Oznacza to, że zarządzający takimi placówkami świetnie znają środowisko lokalne i świadomie kierują ku niemu swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Właściwie to, co powiedziano dotychczas, jest typową rzeczywistością dobrego przedszkola, ale to jeszcze za mało, by powiedzieć, że przedszkole rzeczywiście funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi jeszcze o to, by w pracy przedszkola uwzględniać zawsze cztery aspekty zrównoważonego rozwoju: społeczny, kulturowy, ekologiczny (przyrodniczy) i gospodarczy. Te cztery przylegające do siebie części, cztery puzzle, które ułożone poprawnie, we właściwym miejscu, dadzą jednorodny obraz przedszkola, scaloną rzeczywistość, która funkcjonuje w sposób zrównoważony. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do włączenia się do naszych działań.

 

Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA OBOWIĄZUJACE OBOSTRZENIA, W TYM NIECZYNNE PRZEDSZKOLA ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 18.02.2021 ROKU.

DO TEGO CZASU ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ ZDALNIE. WYJATKI OD ZASADY FORMUŁUJE §2 UST. 4, KTÓRY WSKAUJE, ŻE W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH NA WNIOSEK RODZICÓW, ISTNIEJE OBOWIĄZEK PO STRONIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA, BY ZORGANIZOWAĆ DLA DZIECKA ZAJĘCIA STACJONARNE W PRZEDSZKOLU.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ BEZWGLĘDNIE OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Z WYRAZAMI SZACUNKU

I NADZIEJĄ NA SZYBKI POWRÓT DZECI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

IWONA RUTECKA